Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ phải nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ PHẢI NGHỈ CÔNG TÁC DO THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ PHẢI NGHỈ CÔNG TÁC DO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 21-ĐA/TU NGÀY 16/9/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ NGHỈ CÔNG TÁC DO SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ THEO ĐỀ ÁN TIẾP TỤC KIỆN TOÀN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Báo cáo giải trình số 176/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ hoặc cán bộ cấp xã nghỉ công tác do không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

b) Cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nên không còn giữ chức danh cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

c) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

d) Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án sắp xếp, kiện toàn, thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố.

2. Đối tượng không áp dụng:

a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác ở một chức danh nhưng vẫn đang giữ hoặc được chuyển sang chức danh không chuyên trách khác khác.

b) Các chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác tại thời điểm đã hết nhiệm kỳ.

3. Chế độ hỗ trợ:

Ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, Thành phố hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

a) Cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người (bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do thực hiện Đề án số 21-ĐA-TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

c) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, btrí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy được hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/01 người.

d) Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập thôn, tổ dân phố khi thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội được hưởng hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/1 người. Trong đó: Thời điểm nghỉ công tác là thời điểm thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động và có các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố của thôn, tổ dân phố mới; Thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời gian giữ chức danh còn lại của nhiệm kỳ của thôn, tổ dân phố cũ.

4. Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ

a) Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính. Thực hiện theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

b) Chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố được thực hiện tại thời điểm người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác trong thời gian triển khai Đề án.

5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- VPTU, các Ban Đảng Thành ủy;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND,
UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- TT: HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2020
Ngày hiệu lực20/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ phải nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ phải nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành07/07/2020
        Ngày hiệu lực20/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ phải nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ phải nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hà Nội

         • 07/07/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực