Nghị quyết 07/NQ-CP

Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP; VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ 28 ĐỀ MỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện ph biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục nêu trên, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn áp dụng trên thực tế thuộc lĩnh vực quản lý được phân công, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đ chm dứt hiệu lực các văn bản nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công
o;
- Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP; VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ 28 ĐỀ MỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

I. CHỦ ĐỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

STT

Tên đề mục

Tên ch đ

1

Tương trợ tư pháp

Tương trợ tư pháp

II. CHỦ ĐỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

STT

Tên đề mục

Tên ch đ

1.

Công tác văn thư

Văn thư, lưu trữ

2.

Lưu trữ

Văn thư, lưu trữ

III. 28 ĐỀ MỤC

STT

Tên đ mục

Tên ch đ

1.

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm

2.

Kinh doanh bảo hiểm

3.

Giám định tư pháp

Btrợ tư pháp

4.

Dân số

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

5.

Phòng, chống bạo lực gia đình

6.

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Hành chính tư pháp

7.

Đăng ký và quản lý hộ tịch

8.

Lý lịch tư pháp

9.

Quốc tịch Việt Nam

10.

Công nghệ cao

Khoa học, công nghệ

11.

Các tổ chức tín dụng

Ngân hàng, tiền tệ

12.

Ngoại hối

13.

Bảo vệ và kim dịch thực vật

Nông nghiệp, nông thôn

14.

Động viên công nghiệp

Quốc phòng

15.

Lực lượng dự bị động viên

16.

Nghĩa vụ quân sự

17.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

18.

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

19.

Quản lý nợ công

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

20.

Đặc xá

Thi hành án

21.

Thi hành án dân sự

22.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

23.

Cư trú

Trật tự, an toàn xã hội

24.

Xử lý vi phạm hành chính

25.

Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Văn hóa, thể thao, du lịch

26.

Điện ảnh

27.

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

28.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp

            • 16/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực