Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND về thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND phát triển giáo dục Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HĐND NGÀY 29/6/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2012-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 3914/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025, với những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c, d khoản 2 Điều 1 về “Mục tiêu cụ thể đến năm 2020” như sau:

“b) Quy mô trường, lớp, học sinh và giáo viên:

- Mầm non: 208 trường/70.215 học sinh/2.648 lớp/5.288 giáo viên;

- Tiểu học: 190 trường/106.996 học sinh/3.561 lớp/5.272 giáo viên;

- Trung học cơ sở: 127 trường/75.885 học sinh/2.129 lớp/4.138 giáo viên;

- Trung học phổ thông: 37 trường/39.170 học sinh/992 lớp/2.231 giáo viên;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên: 08 trung tâm/120 giáo viên;

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: 01 trung tâm/40 giáo viên.

c) Số trường công lập thành lập mới:

- Mầm non: 07 trường;

- Tiểu học: 11 trường;

- Trung học cơ sở: 20 trường;

- Trung học phổ thông: 05 trường.

d) Kế hoạch xây dựng trường chun quốc gia:

- Mầm non: 112 trường/208 trường; tỷ lệ: 53,85%;

- Tiểu học: 120 trường/190 trường; tỷ lệ: 63,16%;

- Trung học cơ sở: 80 trường/127 trường; tỷ lệ: 62,99%;

- Trung học phổ thông: 10 trường/37 trường; tỷ lệ: 27,03%”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Dự toán kinh phí

a) Tổng kinh phí giai đoạn 2012-2020: 3.534.305 triệu đồng. Cụ thể:

- Xây dựng mới 43 cơ sở giáo dục công lập: 1.325.712 triệu đồng;

- Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất: 2.178.973 triệu đồng;

- Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học: 410.294 triệu đồng;

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên: 37.088 triệu đồng.

b) Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương: 101.190 triệu đồng;

- Ngân sách tỉnh: 1.779.683 triệu đồng;

- Nguồn phi hp từ các Chương trình, Dự án, Đề án: 1.394.962 triệu đồng;

- Xã hội hóa: 258.470 triệu đồng”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Phân kỳ đầu tư

a) Giai đoạn 2012 - 2015: 989.861 triệu đồng (đã thực hiện)

b) Giai đoạn 2016 - 2020: 2.544.444 triệu đồng.

Trong đó:

- Đã thực hiện 2016 - 2017: 896.444.000 triệu đồng

- Tiếp tục đầu tư từ 2018 - 2020: 1.648.000 triệu đồng, gồm:

+ Xây dựng mới 16 cơ sở giáo dục công lập: 907.950 triệu đồng;

+ Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất: 492.050 triệu đồng;

+ Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học: 231.000 triệu đồng;

+ Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên: 17.000 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí:

+ Ngân sách Trung ương: 32.400 triệu đồng;

+ Ngân sách địa phương: 725.600 triệu đồng;

+ Nguồn phối hợp từ các Chương trình, Dự án, Đề án : 761.000 triệu đồng;

+ Xã hội hóa: 129.000 triệu đồng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố, thực hiện sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 theo quy định. Trong đó lưu ý bảo đảm quỹ đất đxây dựng trường theo Quy hoạch để những trường xây mới đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP HĐND, VP UBND tỉnh
;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành
phố;
- Lưu: VT, Nghĩa.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND phát triển giáo dục Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND phát triển giáo dục Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành11/05/2018
       Ngày hiệu lực11/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND phát triển giáo dục Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Nghị quyết 05/NQ-HĐND phát triển giáo dục Khánh Hòa

           • 11/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực