Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2019;

Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019:

1. Bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh các năm trước chuyển sang năm 2019 là 91,00 tỷ đng.

2. Vốn đầu tư công bổ sung năm 2019 chi như sau:

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Quản lý nhà nước: 9,5 tỷ đng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 31,5 tỷ đng.

- Chi đầu tư cho lĩnh vực khác: 50,0 tỷ đng.

(Đính kèm danh mục công trình, dự án đầu tư công)

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, căn cứ tình hình triển khai thực hiện thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện bổ sung danh mục công trình, dự án theo các Quyết định giao vốn của Trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, điều chuyển vốn giữa các công trình, dự án trong Nghị quyết này và trong Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2019 nhằm giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đầu tư năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại kỳ họp cuối năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (
UBTVQH);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị
II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c
UVBTV Tỉnh ủy;
- UBND, UB
. MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị t
nh Tiền Giang;
- ĐB.
ND tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND các xã, phường, thị trấn;
- Báo
p Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

ĐVT: triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Ch đầu tư

Đa đim XD

Thời gian KC-HT

Tổng mc đầu tư

Kế hoch vn năm 2019

(bổ sung)

Ghi chú

 

TNG CỘNG

 

 

 

117.781

91.000

 

I

VN TĂNG THU, KẾT DƯ NGÂN SÁCH TNH CÁC NĂM TRƯỚC CHUYN SANG

 

 

 

117.781

91.000

 

I

Quản lý nhà nước

 

 

 

11.381

9.500

 

1

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

BQLDADD&CN

TP.MT

2019-2020

11.381

9.500

 

II

Văn hóa - Xã hội

 

 

 

106.400

31.500

 

1

Mrộng cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang

BQLDADD&CN

H.CT

2019-2023

106.400

31.500

 

III

Các công trình cp thiết khác

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực12/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực