Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

(từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội như báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố trình.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2019, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019, trọng tâm là tiếp tục thực hiện chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, trọng tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức, tháo gỡ rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi để thúc đẩy phát triển, bảo đảm kiểm soát lạm phát. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất - tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mức tăng trưởng đề ra đầu năm là 7,4%-7,6%, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần đạt mức tăng trưởng từ 7,6%-8%. Tập trung hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch khu vực nông thôn; tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ;... Đặc biệt giải pháp liên quan đến các chỉ tiêu đến nay còn thấp để tập trung triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố.

3. Thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Nghiên cứu và làm tốt công tác dự báo thị trường, nhất là diễn biến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thành lập các cụm công nghiệp theo Quy hoạch, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất.

4. Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Tập trung hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết trọng điểm và quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị còn lại và các quy hoạch mang tính kĩ thuật chuyên ngành. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn trong việc sử dụng công trình nhà chung cư và công trình công cộng. Tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong cơ chế để khuyến khích xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực cấp nước, xử lý nước thải. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy tu, bảo trì định kỳ hệ thống hạ tầng giao thông. Rà soát, kiểm tra, xây dựng và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2019. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng.

5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai, các công trình thủy lợi trọng yếu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn, trồng thêm cây xanh, công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, kế hoạch hạ ngầm và quản lý tốt các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung. Phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về đất dịch vụ để hoàn thành đúng tiến độ công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, nhất là khai thác cát. Tập trung triển khai hoàn thành dự án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội; đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm theo đăng ký của các huyện. Rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân chăn nuôi lợn đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chủ động phòng, chống các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi khác. Thực hiện các giải pháp để đảm bảo nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn trong dịp cuối năm.

7. Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” và thực hiện Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm: 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người;... Chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội tham dự các giải thể thao quốc tế lớn trong năm 2019, trọng tâm là SEA Games 30 tổ chức tại Philippines và vòng loại tích điểm Olympic Tokyo 2020. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội năm 2020, SEA Games 31 năm 2021.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tích cực phối hợp triển khai lắp đặt wifi công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dự án Trung tâm điều hành thông minh để từng bước hình thành các điều kiện phát triển thành phố thông minh. Duy trì các dịch vụ thực hiện trên hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục; rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp và hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới trường học trên toàn Thành phố. Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trường học trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch công nhận mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia; thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.

8. Đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh cả về chất lượng và quy mô, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; chủ động phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Thành ủy triển khai nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát, nhất là trong thời gian chuyển mùa, nắng nóng hoặc mưa lũ kéo dài. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện... Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

9. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động; tổ chức triển khai hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi. Tổ chức tốt đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp Thành phố và cấp huyện.

10. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng Thành phố thông minh, chính phủ điện tử. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các chỉ số thành phần PCI còn thấp. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số PAPI, tập trung vào các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường;...

11. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 197, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Tăng cường kỷ cương trong hệ thống chỉ đạo điều hành của Thành phố; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, xâm hại trẻ em, tội phạm môi trường... Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng; đảm bảo an ninh trật tự khu vực công cộng, bệnh viện, trường học... Tăng cường phòng chống cháy, nổ. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; giáo dục quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện đông người, nhất là trong các vấn đề: giải phóng mặt bằng, đất dịch vụ, chợ, tranh chấp tại các khu chung cư - khu đô thị. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, bản án đã có hiệu lực.

Thực hiện có hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2019"; tăng cường vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học số 20-CTr/TU của Thành ủy.

12. Tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội sau gần 3 năm thực hiện để từ đó làm rõ các vấn đề phát sinh, những tồn tại, hạn chế và xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn theo kiến nghị của cử tri, của một số quận, huyện, thị xã.

Điều 2. Tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 do Ủy ban nhân dân Thành phố trình và nhấn mạnh nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, nhất là các khoản thu có tỉ trọng lớn trong dự toán thu; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách, giảm dần nợ cũ, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo định hướng của Trung ương và Thành phố; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục về thuế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần giảm bớt chi phí, thời gian và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, theo dự toán, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, tập trung vào các nội dung của công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng thời gian quy định; kiên quyết xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định, điều chuyển vốn tập trung cho các công trình đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2019 cần bổ sung vốn. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản tạm ứng trong đầu tư, có chế tài và kiên quyết thu hồi đối với các khoản ứng sử dụng không đúng mục đích. Tăng cường kiểm soát chi chuyển nguồn ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định trách nhiệm của người tham mưu và quyết định dự án đầu tư kém hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu đối với các dự án đầu tư công, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả, tiến độ thực hiện.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải ngân các khoản kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị trực thuộc, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo đúng dự toán được giao và đúng chế độ. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức và các khoản chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội. Chủ động bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Rà soát các quy định, kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập, sai phạm trong quản lý tài sản công, chống thất thoát tài sản nhà nước (nhất là quỹ nhà, đất, xe ô tô...).

Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, tập trung công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch; Đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối; Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố.

Tiếp tục triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, phấn đấu hoàn thành lộ trình nâng mức tự chủ tài chính, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố giai đoạn 2018-2021 theo Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Sớm lập phương án sử dụng các khoản tăng thu và kết dư ngân sách để trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đặc biệt quan tâm bổ sung nguồn cho đầu tư các dự án cấp thiết và để xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh. Kịp thời rà soát, báo cáo tất cả các nguồn có khả năng có (tăng thu, thường vượt thu, kết dư, tiết kiệm chi, tài khoản tạm thu - tạm giữ...) để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển trước khi huy động vốn vay. Lập phương án phân bổ ngay các khoản tăng thu, thưởng vượt thu dự toán năm 2018 theo quy định, báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét quyết định để đảm bảo thời gian thực hiện của các đơn vị được giao. Chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng dự toán năm 2020, kế hoạch tài chính 3 năm, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 và số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019.

Chỉ đạo tập trung, định kỳ giao ban nhanh đối với các dự án công trình trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đối với 5 ban quản lý dự án chuyên ngành Thành phố bám sát và phù hợp với tính chất chuyên nghiệp, chuyên ngành của mỗi ban quản lý dự án.

Tăng cường giao nhiệm vụ cho một số quận có nguồn kết dư ngân sách lớn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư của Thành phố trên địa bàn để phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách các cấp và đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Điều 3. Thống nhất việc triển khai dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng từ nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài). Sau khi Dự án được phê duyệt và các hiệp định vay vốn được ký chính thức, giao Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án vay và trả nợ chi tiết, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết nghị theo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công.

Điều 4. Thông qua phương án vay lại liên quan đến việc khai thác, vận hành kinh doanh vận tải của dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông:

1. Giá trị khoản vay lại là 98,35 triệu USD tương đương khoảng 2.306 tỉ đồng (theo tỉ giá ước tính hiện là 1 USD = 23.450 VNĐ). số tiền thực tế Thành phố phải nhận nợ của Dự án sẽ được Bộ Tài chính xác định chính thức sau khi Dự án hoàn thành, bàn giao, kết thúc giải ngân thanh toán.

2. Thời điểm nhận nợ và bắt đầu trả nợ khoản vay lại được xác định sau khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận hành và Bộ Giao thông vận tải hoàn thành bàn giao Dự án cho Thành phố quản lý; thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là năm 2032.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện thanh toán trả nợ khoản vay lại của Dự án trên cơ sở giá trị nhận nợ chính thức từ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý ngân sách và trả nợ vốn vay nước ngoài (giá trị quy đổi từ đồng tiền vay USD sang VNĐ được chuẩn xác theo tỉ giá tại thời điểm thanh toán theo quy định).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành để tập trung tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, gắn với mục tiêu đến năm 2020.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND UB MTTQ Thành phố;
- Các Ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã.;
- Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội

          • 08/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực