Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ

Nghị quyết số 08/2000/NQ-HĐ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000 (Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 3, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2000)do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2000 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000
(HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 21/7/2000)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2000 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000;
Sau khi nghe ý kiến của Ủy ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, Thuyết trình của các ban, ý kiến của đại biểu HĐND thành phố
,

QUYẾT NGHỊ

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẨU NĂM 2000:

Với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, đại hội thi đua yêu nước và đại hội Đảng các cấp, trong 6 tháng đầu năm, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã sôi nổi thi đua và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp từ 35,21% (6 tháng đầu năm 1999) lên 36,74% (6 tháng đầu năm 2000); giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 15,6%; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng 6%; doanh thu du lịch tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 19,5%; kim ngạch xuất khẩu địa phương tăng 18,3%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 26,5%, tổng chi ngân sách tăng 18,4% so cùng kỳ năm trước.

Xây dựng và quản lý đô thị được đẩy mạnh. Đã thực hiện có kết quả việc phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết cho 9 Quận, Huyện, các khu trung tâm và các khu đô thị mới. Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Xây mới được 99.517 m2 nhà ở, cấp 4.990 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Chương trình cấp, thoát nước, chiếu sáng đô thị, vệ sinh môi trường cũng được triển khai tích cực theo tinh thần Nghị quyết của HĐND thành phố.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội có tiến bộ. Đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị tích cực kỷ niệm 990 Thăng Long - Hà Nội. Các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS. Tổ chức thi tốt nghiệp các cấp an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Làm tốt công tác phòng bệnh, triển khai Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy và HIV/AIDS. Đã tạo việc làm cho 26.500 người; triển khai xây dựng 990 nhà tình nghĩa.

Sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp, hệ thống chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã đi vào hoạt động ổn định.Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh ở một số mặt. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai trong toàn bộ 228 xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính và doanh nghiệp.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến.Công tác đấu tranh chống tham nhũng có tiến bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định những kết quả đã đạt được và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đồng thời, lưu ý đến một số tồn tại, hạn chế chủ yếu sau đây:

- Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố chưa vững chắc. Thị trường có biểu hiện trầm lắng; đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm mạnh; thu ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt thấp; công tác giải ngân vốn đầu tư và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tiến hành chậm; hoạt động của các HTX nông nghiệp sau chuyển đổi còn lúng túng. Quản lý điều hành của các cấp chính quyền còn bất cập.

- Quản lý đô thị còn nhiều yếu kém, đặc biệt là quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng; Vệ sinh môi trường chuyển biến chậm; Tình trạng úng ngập cục bộ vẫn còn; nhiều khu vực thiếu nước sạch; thất thu, thất thoát nước sạch chưa giảm. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng không phép, vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn phổ biến; Công tác giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm ảnh hưởng tới việc thực hiện các dự án; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

- Tệ nạn ma túy, mại dâm và đua xe trái phép…vẫn đang là những vấn đề phức tạp và bức xúc.Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm chưa được giải quyết cơ bản; Chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý lao động ngoại tỉnh; Cải cách hành chính tiến hành chậm.

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000:

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000; chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch năm 2001 và kế hoạch 5 năm 2001-2005; tổ chức tốt kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội.

HĐND thành phố tán thành những nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do UBND thành phố trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế và thủ tục trong đầu tư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác để đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi đầu tư; tăng cường quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; Mở rộng diện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9.000) để chuẩn bị cho lộ trình hội nhập; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

3. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ và có hiệu quả các khoản chi ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các khoản chi, nhất là chi đầu tư XDCB. Khai thác nguồn và sử dụng hiệu quả các quỹ như quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, quỹ phát triển nhà, quỹ giải quyết việc làm…Triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nhất là quản lý về tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp.

4. Giao Thường trực HĐND và UBND phối hợp với các Ban của HĐND thống nhất phương án điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư XDCB xong trước 30/8/2000 trên cơ sở cân đối tổng nguồn vốn (gồm cả vốn kết dư năm 1999 chuyển sang), ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, các dự án đủ thủ tục đầu tư, các chương trình mục tiêu đã định từ đầu năm và các dự án trọng điểm phục vụ 990 Thăng Long - Hà Nội. Tăng cường đầu tư để giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc và cải thiện điều kiện dân sinh: Chiếu sáng đô thị, điện nông thôn, cấp nước sạch cho các khu vực còn khó khăn trong nội thành…

5. Triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố về công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị. Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng đường phố xanh - sạch - đẹp, triển khai trên diện rộng việc chỉnh trang các khu nhà, tuyến phố, khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và quảng cáo rao vặt làm mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Cải tiến các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu ít nhất cấp được 30.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở trong năm 2000.

Về đề án thí điểm thu gom, vận chuyển một phần rác thải sinh hoạt và kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch cấp nước đến năm 2010, HĐND thông qua về mặt nguyên tắc và giao cho Thường trực HĐND và UBND và các Ban của HĐND xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện.

6. Thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tăng cường bảo hiểm y tế học đường, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện thí điểm BHYT nông dân để có thể nhân rộng. Giải quyết những vấn đề bức xúc về lao động, văn hóa - xã hội, đặc biệt là vấn đề phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm…Thực hiện đổi mới công tác cai nghiện phục hồi.

Nâng cao chất lượng dạy và học trong giờ chính khóa. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường bán công, dân lập, tư thục. Tăng đầu tư cho giáo dục ở những nơi khó khăn, đặc biệt là giáo dục mầm non ngoại thành. HĐND thành phố thông qua về nguyên tắc và giao Thường trực HĐND cùng với UBND quy định về mức thu, chi học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập cho năm học 2000 - 2001 trở đi.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tổ chức và lề lối làm việc, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của các sở, ngành và các cấp chính quyền thành phố; tiếp tục triển khai sâu, rộng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, các ngành, các cấp cần tích cực, chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai.

HĐND thành phố kêu gọi công nhân, nông dân, trí thức, nhân dân  và các lực lượng vũ trang thủ đô, các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2000, thiết thực kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn trong năm 2000, tạo đà cho Thủ đô tiến bước vững chắc vào thiên niên kỷ mới./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2000/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2000/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2000
Ngày hiệu lực21/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2000/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2000/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành21/07/2000
        Ngày hiệu lực21/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2000/NQ-HĐ tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2000

            • 21/07/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực