Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Củ Chi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Củ Chi, ngày 20 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, ý kiến phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đại biểu
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình trước Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

Sáu tháng đầu năm 2007, phát huy những kết quả đã đạt được và được sự quan tâm, đầu tư của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành thành phố, sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung sức tạo được những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngành công nghiệp đã tiếp tục thu hút 106 doanh nghiệp đầu tư, nâng tổng doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện lên 1.222 đơn vị. Ngành nông nghiệp thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Kiểm soát, phòng, chống và kiềm chế dịch bệnh phát sinh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Chăm lo tốt các chính sách đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo. An ninh chính trị được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là:

- Lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng cao nhưng chưa có sản phẩm mới để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, giá đền bù giữa đất ở và đất nông nghiệp chênh lệch lớn, gây khó khăn cho việc đền bù đất nông nghiệp. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên sông Sài Gòn đã được các ngành chức năng của huyện cùng thành phố tăng cường quản lý, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra, nhân dân bức xúc. Việc khai thác đất phục vụ san lắp hạ tầng của các dự án đã được quản lý chặt chẽ, nhưng quy hoạch vùng khai thác nguyên liệu phục vụ cho công tác này chậm được thành phố chấp thuận, nên việc san lắp mặt bằng của các dự án còn khó khăn. 

- Các loại hình kinh tế hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả chưa cao, phần lớn Hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít nên khả năng phát triển bị hạn chế, chưa đủ sức đầu tư đổi mới thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Các chỉ tiêu về thu hồi các nguồn vốn, kể cả các nguồn vốn đã quá hạn còn chậm, đạt kết quả thấp.

- Công tác phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập trung học phổ thông còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học viên huy động ra lớp thấp so với diện phải ra lớp.

- An ninh chính trị được giữ vững nhưng trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tai nạn giao thông, cần được tập trung chỉ đạo kéo giảm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Nghị quyết của Huyện ủy và của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo và điều hành, lưu ý những vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp phải có bước chuyển biến rõ nét. Thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng. Tổ chức sơ kết mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 5 xã điểm. Củng cố hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác.

2. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ bản, phấn đấu sử dụng hết nguồn vốn đã được phân bổ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc để triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình chuẩn bị cho năm học mới. Coi trọng công tác giám sát chất lượng công trình. Thực hiện tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

3. Thường xuyên bồi dưỡng và khai thác các nguồn thu nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2007; trong đó quan tâm các nguồn thu còn đạt thấp như: Thuế trước bạ, thuế công thương nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Quản lý chặt chẽ các nguồn chi, thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu và sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nước.

4. Phát huy hiệu quả hoạt động của các ngân hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch về thu hồi nợ vốn vay đến hạn và quá hạn.

5. Chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008, đặc biệt quan tâm công tác tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10. Duy trì và nâng cao chất lượng đơn vị đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học. Huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

6. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người và gia đình có công với cách mạng. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, lao động và việc làm.

7. Nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, dân số, gia đình, trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở dịch vụ văn hóa có hoạt động sai phạm; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, tăng cường các biện pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị đã công nhận và đã đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa. Tiếp tục xây dựng các đơn vị văn hóa theo kế hoạch.

8. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp tội phạm, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt có biện pháp, giải pháp tích cực để hạn chế gia tăng về tội phạm hình sự và đẩy lùi tai nạn giao thông.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cơ sở an toàn, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phát huy mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuẩn bị nguồn thanh niên nhập ngũ năm 2008 đạt chỉ tiêu của trên giao.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” trong đời sống xã hội. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước và kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của guồng máy chính quyền các cấp. Trong phí dịch vụ hành chính thực hiện mô hình một cửa liên thông giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hội đồng nhân dân huyện đồng ý sử dụng 60% để chi cho mua sắm trang thiết bị và chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp, tỷ lệ cụ thể do Ủy ban nhân dân xã quyết định cho phù hợp.

10. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy trình, đúng luật và không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

11. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2007.

12. Tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao trách nhiệm:

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện động viên toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết nghị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Kim Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Củ Chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Củ Chi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Thị Kim Huệ
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Củ Chi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 huyện Củ Chi

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực