Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 12


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận, báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, báo cáo thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, các báo cáo chuyên đề của các cơ quan; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12; các ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007, báo cáo thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; các báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của các cơ quan, đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Giáo dục quận, Thi hành án dân sự, Công an quận 12, Tòa án nhân dân quận, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án quận 12.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Quận 12 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 tuy có những mặt không thuận lợi về giá cả một số mặt hàng tăng cao, giá nguyên vật liệu thiết yếu tăng đột biến, tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, xây dựng các công trình hạ tầng và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đạt được kết quả khá cao trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cụ thể như sau:

1. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.312,305 tỷ đồng tăng 23,63% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 47,99% kế hoạch năm 2008.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 837,383 tỷ đồng tăng 16,30% so với cùng kỳ năm 2007 và ước đạt 44,64% kế hoạch năm 2008.

3. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 271,529 tỷ đồng đạt 85,52% dự toán năm 2008 và tăng 108,36% so với cùng kỳ năm 2007.

- Tổng chi ngân sách quận và phường đạt 82,003 tỷ đồng đạt 30,49% dự toán năm 2008.

4. Tổng vốn đầu tư là 179,393 tỷ đồng (Trong đó có 66,6 tỷ đồng tiền thu thuế vượt chỉ tiêu thành phố đồng ý cho Ủy ban nhân dân quận 12 đưa vào nguồn vốn phân cấp đầu tư năm 2008 nhưng chưa có quyết định), ước khối lượng thực hiện 40 tỷ đồng đạt tỷ lệ 35,46% kế hoạch năm.

5. Số vốn đã giải ngân là 32.525.309.984 đồng chiếm tỷ lệ 28,84%.

6. Đã giới thiệu, giải quyết việc làm được 5.918 lao động đạt 67% so chỉ tiêu, đào tạo nghề 6.305 học viên đạt 66,37% kế hoạch.

7. Từ đầu năm đến nay đã có 175/422 hộ ra khỏi diện hộ nghèo có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm đạt 41,22% kế hoạch.

8. Có 3.668/3.668 học sinh được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học, đạt tỷ lệ 100%.

9. Đã giao 150 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; trong đó có 10 đảng viên đạt 6,66%, 140 đoàn viên đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu 2 cấp.

10. Tổng số dân quân tự vệ toàn quận đạt 1,6%. Trong đó, dân quân đạt 1,36% so với dân số, tự vệ đạt 11,3% so với cán bộ, công nhân viên. Đảng viên dân quân tự vệ đạt 13,03% so với tổng dân quân tự vệ.

11. Đấu tranh phòng, chống phạm pháp hình sự: Xảy ra 70 vụ, không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2007, đã khám phá 49/70 vụ tỷ lệ khám phá đạt 70%.

12. Tiếp 434 lượt người dân với 338 đơn thư giảm 89 đơn, giảm 20,84% so với cùng kỳ năm 2007. Đã giải quyết 328 đơn đạt tỷ lệ 72,4%.

Bên cạnh những mặt đạt được, quận vẫn còn những hạn chế như sau: Giá cả 6 tháng đầu năm tăng đột biến, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép tăng liên tục và khan hiếm đã ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng cơ bản. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là những người làm công ăn lương, thu nhập thấp.

Tiến độ thực hiện giải ngân các công trình xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, chưa sát với khối lượng đã thực hiện. Công tác thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chậm tiến độ.

Tỷ lệ khám chữa bệnh, lưu bệnh đạt thấp. Số cơ sở vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm và phải đình chỉ hoạt động còn cao. Dịch sốt xuất huyết tăng cao hơn cùng kỳ năm 2007; bệnh tay - chân - miệng diễn biến phức tạp.

Tuy tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, số vụ trọng án vẫn còn xảy ra và tăng so với cùng kỳ năm 2007, án giết người tăng 04 vụ, giết cướp tăng 03 vụ, số vụ trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao (28/67 vụ, tỷ lệ 41, 78%); phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát huy nhưng chưa được sự hưởng ứng và nhận thức đúng, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của một bộ phận dân cư.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân ở một số phòng - ban, Ủy ban nhân dân phường chưa kịp thời, nhiều đơn khiếu nại về đền bù giải tỏa tồn đọng kéo dài. 

Công tác cải cách hành chính có biểu hiện chậm lại.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 đã được Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra.

2. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung mọi nguồn lực để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản trên địa bàn quận.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đường giao thông, huy động nguồn lực của nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn quận góp phần thực hiện bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường phục vụ tốt việc đi lại của người dân.

5. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020; tiến hành công bố 11 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000. Phấn đấu hoàn thành việc lập quy hoạch lộ giới hẻm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận nhà - đất, công tác cấp phép xây dựng, thông tin quy hoạch. Xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hẹn theo quy trình; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn và tình trạng đòi hỏi phải bổ sung nhiều loại giấy tờ, thủ tục ngoài quy định.

7. Hoàn thành công tác rà soát đưa vào quản lý 100% đất công và có kế hoạch sử dụng hiệu quả.

8. Có giải pháp, kế hoạch nhằm hạn chế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

9. Phấn đấu giải quyết cơ bản công tác tái định cư dài hạn đối với 21 hộ còn lại theo Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường các dự án còn tồn đọng chưa dứt điểm trên địa bàn quận.

10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện tình hình trật tự lòng lề đường, góp phần thực hiện tốt năm “Nếp sống văn minh đô thị”; nâng chất hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2008 gắn với thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Đảm bảo xét chọn khu phố văn hóa, gia đình văn hóa được công nhận đúng thực chất. 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

11. Kiềm chế tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,02%.

12. Quan tâm, tạo điều kiện thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, nhất là đối với hệ giáo dục mầm non nhằm mở rộng trường lớp theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

13. Hoàn thành mục tiêu chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 (2005 - 2008) theo tiêu chí xóa hộ nghèo dưới 6 triệu/người/năm.

14. Tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng điều trị của Bệnh viện quận; củng cố, tổ chức lại các khoa, phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, y đức nhằm phục vụ tốt yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

15. Có kế hoạch chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán năm 2009; đặc biệt đối với các gia đình chính sách, có công, hộ nghèo… trên địa bàn quận.

16. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị và tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2009.

17. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy.

18. Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về việc “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước” từ quận đến phường nhằm tạo sự chuyển biến tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận.

19. Tập trung giải quyết đơn dân nguyện, đơn thư khiếu nại của người dân, không để tồn đọng kéo dài.

III. CÁC VẤN ĐỂ KHÁC:

Hội đồng nhân dân nhất trí thông qua:

- Tờ trình số 11/TTr-UBND-TC ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc ngân hàng chính sách xã hội đề nghị cấp vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách.

- Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2007 và báo cáo sử dụng nguồn quỹ dự phòng (có Nghị quyết riêng).

- Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007 (có Nghị quyết riêng).

- Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về đề nghị thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12 (có Nghị quyết riêng).

- Tờ trình số 15/TTr-UBND-TC ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 xin chủ trương và hướng dẫn mua xe chuyên dùng phục vụ phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Tờ trình về bổ sung nhân sự Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân quận 12 (có Nghị quyết riêng).

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 (nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp và vốn khác của quận).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội tiếp tục giám sát, thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008. Có báo cáo kết quả tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân quận.

Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào Nghị quyết kỳ họp có kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo cụ thể thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra.

Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động, giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức thành viên, phổ biến vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết và tham gia giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 15, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 12
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chúm
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực16/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 12

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 12

         • 09/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực