Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC TẠI XÃ, CÔNG AN VIÊN ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 8/4/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã, thị trấn, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn (gọi chung là xã), Công an viên ấp, khóm (gọi chung là ấp) trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, mỗi xã bố trí 02 Phó Trưởng Công an xã, 03 Công an viên thường trực tại xã và mỗi ấp bố trí 02 Công an viên.

2. Đối với xã loại 1, xã loại 2, mỗi xã bố trí 02 Phó Trưởng Công an xã, 03 Công an viên thường trực tại xã và mỗi ấp bố trí 01 Công an viên.

3. Đối với xã loại 3, mỗi xã bố trí 01 Phó Trưởng Công an xã, 03 Công an viên thường trực tại xã và mỗi ấp bố trí 01 Công an viên.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên