Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND về Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

 Hư­ng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ MỸ HÀO ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020;

Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV với Tổng số điểm đạt 83,8/100 điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Cụ thể như sau:

1. Chức năng đô thị: 14,5/15 điểm.

2. Quy mô dân số toàn đô thị: 9,6/10 điểm.

3. Mật độ dân số trong nội thị: 3,9/5 điểm.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong nội thị: 5/5 điểm.

5. Hệ thống công trình hạ tầng nội thị đô thị: 42/55 điểm.

6. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị: 8,8/10 điểm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tăng cường chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2014, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Hưng Yên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành 28/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV Hưng Yên

  • 28/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực