Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 348/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2013/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM “VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 TỈNH BẠC LIÊU”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ Tám “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.636.385 triệu đồng (hai ngàn, sáu trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm tám mười lăm triệu đồng), chiếm 79,72% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện, thành phố là 670.470 triệu đồng (sáu trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 20,28% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương.

Sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố là 1.126.609 triệu đồng) 1.509.776 triệu đồng, chiếm 45,66% trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố là: 1.797.079 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là 1.126.609 triệu đồng), chiếm 54,34% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương.

(Chi tiết theo các biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a - 7b, 8, 9, 10).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Các nội dung khác không nêu tại Nghị quyết này, được thực hiện theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ Tám “Về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tỉnh Bạc Liêu”.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
      Người kýVõ Văn Dũng
      Ngày ban hành10/12/2014
      Ngày hiệu lực20/12/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phân bổ ngân sách 2014 Bạc Liêu