Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND về đặt tên đường Võ Văn Kiệt do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Văn Kiệt Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt (đoạn đường từ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình đến xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười - giáp ranh tỉnh Long An).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, TT/UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, UBKTTU;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2015
Ngày hiệu lực 13/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Văn Kiệt Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Văn Kiệt Đồng Tháp
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành 03/07/2015
Ngày hiệu lực 13/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Văn Kiệt Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND đặt tên đường Võ Văn Kiệt Đồng Tháp

  • 03/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực