Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRN NÀNG MAU, HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua phương án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

ính kèm Phụ lục tên các tuyến đường).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy theo tinh thần Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
-
Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NÀNG MAU, HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị Quyết số: 08/2015/NQ-HĐND ngày 25/9/2015 của HĐND tỉnh)

STT

Tên đang gọi

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè)

Cấp đường

Tên đề nghị đặt

Ghi chú

01

Đường tránh Quốc lộ 61

Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cống Hai Lai)

Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cây xăng Sơn Vy)

3.044

5-10,5-5 (20,5 mét)

Cấp IV

Đường 3 tháng 2

 

02

Đường nội ô thị trấn Nàng Mau

Cống Hai Lai

Nút giao đường tránh Quốc lộ 61 (Cây xăng Sơn Vy)

2.850

3-10,5-6 (19,5 mét)

Cấp IV

Đường 30 tháng 4

 

03

Đường Nguyễn Chí Thanh

Đường Ngô Quốc Trị

Đường Nguyễn Tri Phương

439

5-9-5 (19 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Chí Thanh

Dự kiến nối dài 188m

04

Đường số 2

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Tri Phương

350

5-7-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Công Trứ

 

05

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Ngô Quốc Trị

Đường Nguyễn Tri Phương

439

5-7-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Dự kiến nối dài 188m

06

Đường số 1

Đường Lê Quý Đôn

Đường Nguyễn Tri Phương

160

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Du

 

07

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Ngô Quốc Trị

Đường Nguyễn Tri Phương

439

5-7-5 (17 mét) 5-7-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Trung Trực

Dự-kiến nối dài 188m

08

Đường nội bộ

Đường Lê Quý Đôn

Đường Nguyễn Tri Phương

160

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Văn Trỗi

 

09

Đường Hùng Vương

Cầu 30 tháng 4

Đường Nguyễn Tri Phương

439

5-10,5-5 (20,5 mét)

Cấp V

Đường Hùng Vương

Dự kiến nối dài 936m

10

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Quốc Trị

Cầu Tư Tiềm

700

3-9-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Huệ

 

11

Đường N14

Đường 30 tháng 4

Đường Nguyễn Tri Phương

500

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Võ Thị Sáu

 

12

Đường Nguyễn ThĐịnh

Đường 30 tháng 4

Đường Nguyễn Tri Phương

208

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Thị Định

 

13

Đường N12

Đường 30 tháng 4

Cầu Thủ Bổn

2.738

5-9-5 (19 mét)

Cấp V

Đường Phan Đình Phùng

 

14

Đường Ngô Quốc Trị

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Chí Thanh

600

5-9-5 (19 mét)

Cấp V

Đường Ngô Quốc Trị

Dự kiến nối dài 1.250m

15

Đường số 7

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Nguyễn Chí Thanh

278

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Chiêm Thành Tấn

 

16

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Chí Thanh

600

5-7-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Lê Hồng Phong

Dự kiến nối dài 1.250m

17

Đường số 6

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Tạ Quang Tỷ

85

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Thái Học

 

18

Đường số 5

Đường Nguyễn Đình Chiểu

Đường Tạ Quang Tỷ

85

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Tạ Quang Tỷ

 

19

Đường Lê Quý Đôn

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Chí Thanh

600

5-7-5 (17 mét)

Cấp V

Đường Lê Quý Đôn

Dự kiến nối dài 280m

20

Đường số 4

Đường Nguyễn Du

Đường Tạ Quang Tỷ

170

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Phan Chu Trinh

 

21

Đường số 3

Đường Nguyễn Du

Đường Tạ Quang Tỷ

170

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Phan Bội Châu

 

22

Đường Nguyễn Văn Tiềm

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Chí Thanh

600

5-10,5-5 (20,5 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Tri Phương

Dự kiến nối dài 1.250m

23

Đường nội bộ

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung Trực

135

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Nguyễn Hữu Trí

 

24

Đường nội bộ

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung Trực

135

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Trần Ngọc Quế

 

25

Đường nội bộ

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Trung Trực

135

5-6-5 (16 mét)

Cấp V

Đường Trần Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2015
Ngày hiệu lực 05/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy Hậu Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Đinh Văn Chung
Ngày ban hành 25/09/2015
Ngày hiệu lực 05/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy Hậu Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy Hậu Giang

  • 25/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực