Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi 37/2014/NQ-HĐND Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ MỨC CHI TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 913/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:

1. Sửa đổi khoản a, khoản đ, khoản e, Mục 1.

2. Sửa đổi Mục 7.

3. Sửa đổi khoản c, Mục 10.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
(1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

a

Xây dựng đề cương:

 

- Xây dựng đề cương chi tiết:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương

 


840

670

540

 

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương

 


1.400

1.100

900

 

đ

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

 

Đại biểu được mời tham dự:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

70

55

45

 

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 


210

170

140

 

e

Lấy ý kiến thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

350

280

220

Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

7

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt:

 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

21

Không quá 1 ngày

 

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

7

 

10

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi:

c

Chi giải thưởng:

 

- Giải nhất

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

7.000

5.600

4.500

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.200

3.400

2.700

 

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.900

3.900

3.100

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

3.500

2.800

2.200

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

1.400

1.100

900

 

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

700

560

450

 

 

Giải phụ cá nhân khác:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

350

280

220

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi 37/2014/NQ-HĐND Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi 37/2014/NQ-HĐND Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýVõ Hùng Việt
       Ngày ban hành15/04/2015
       Ngày hiệu lực25/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi 37/2014/NQ-HĐND Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND Sửa đổi một số mức chi 37/2014/NQ-HĐND Tây Ninh

           • 15/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực