Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2012/NQ-HĐND thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12 ngày 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/7/2017

Lý do: Theo quy định của Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015 và quy định tại Điều 81, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 thì từ ngày 01/7/2017 phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường không so nhà nước định giá

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban Công tác đại biểu; UBTCNS của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các chuyên viên;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2012/NQ-HĐND thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2012/NQ-HĐND thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá Lào Cai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành17/07/2017
       Ngày hiệu lực27/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2012/NQ-HĐND thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2012/NQ-HĐND thu phí đấu giá phí tham gia đấu giá Lào Cai

           • 17/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực