Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ THỂ THAO, CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ BA (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định tổ chức thu, đối tượng nộp, mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức thu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối tượng nộp

Các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Mức thu

1. Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận, mức thu 1.000.000 đồng/giấy chứng nhận (một triệu đồng).

2. Thẩm định điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận, mức thu 500.000 đồng/giấy chứng nhận (năm trăm ngàn đồng).

Điều 4. Quản lý, sử dụng

1. Tổ chức thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.

2. Tổ chức thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;

- Bộ 
Tài chính;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 
-
TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ
Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành27/04/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao Cà Mau

            • 27/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực