Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Khánh Hòa


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO DỰ TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN BVÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP ĐẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP; THỜI GIAN GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TRÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 11900/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân b; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương và quyết toán ngân sách địa phương của y ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp như sau;

1. Thời gian gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11; gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau trước ngày 10 tháng 12.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 11; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 30 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 10 tháng 12. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau trước ngày 20 tháng 12.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 01 tháng 12; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 10 tháng 12 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 12. Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm sau trước ngày 31 tháng 12.

2. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11; gửi đến Thường trc Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11. Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương trước ngày 10 tháng 12.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 05 tháng 6; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 12 tháng 6; đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất trước ngày 20 tháng 6. Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình trước ngày 30 tháng 6.

Điều 2. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách cấp mình chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách nhưng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 3. Hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

Hệ thống biểu mẫu báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. HĐND, VP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Phòng KT VBQPPL - Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, KN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành05/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo dự toán quyết toán ngân sách Khánh Hòa

            • 05/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực