Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN, HUYỆN NGHĨA ĐÀN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4481/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn gồm 37 tuyến đường trong đó:

1. Đường mang tên danh nhân: 33 tuyến đường (Có Danh mục I kèm theo).

2. Đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử: 04 tuyến đường (Có Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC I:

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN DANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN.
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT (1)

TT trên bản đồ (2)

Dự kiến tên đường (3)

Phường, xã (4)

Đường hiện trạng (5)

Điểm đầu (7)

Điểm cuối (8)

Chiều Dài; m (9)

Chiều rộng; m (10)

Loại hình (11)

1

2

Lê Hồng Phong

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. Quy hoạch

1113

26

Tổng Bí thư ĐCSVN năm 1935; Lãnh đạo chủ chốt của Đảng; Nhà nước

2

3

Phan Duy Hiến

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa (đang triển khai thực hiện sắp hoàn thành)

Đ. Lê Hồng Phong

Đ. Phạm Hồng Thái

558

9

Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh huyện Nghĩa Đàn

3

4

Hồ Tùng Mậu

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Lê Hồng Phong

Đ. 1/5

528

21

Liệt sỹ cách mạng; Lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu

4

5

Nguyễn Thị Minh Khai

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ.Lê Hồng Phong

Đ. 1/5

890

26

Liệt sỹ cách mạng; Lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu

5

6

Phùng Chí Kiên

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đ. 1/5

614

21

Liệt sỹ cách mạng; Lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu

6

7

Võ Trọng Thiện

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Đ. Phùng Chí Kiên

300

18

Anh hùng LLVTND

7

8

Phan Đình Lại

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Đ. Phan Duy Hiến

349

13

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn năm 1931

8

9

Phan Hữu Khiêm

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Đ. Phan Duy Hiến

350

9

Chủ tịch UBHC huyện Nghĩa Đàn

9

10

Võ Nguyên Hiến

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Phùng Chí Kiên

Đ. Lê Hồng Sơn

554 + 500 (quy hoạch)

13

Nhà hoạt động cách mạng

10

11

Lê Viết Thuật

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Phùng Chí Kiên

Đ. Ba Tơ

431 + 500 (quy hoạch)

5,5

Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ năm 1930

11

12

Phạm Hồng Thái

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. 1/5

Đ. Lê Hồng Sơn

519

5

Liệt sĩ cách mạng

12

13

Lê Hồng Sơn

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đường Hồ Chí Minh

Đ. Trương Văn Lĩnh

1287

5

Liệt sĩ cách mạng

13

14

Trương Vân Lĩnh

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Lê Hồng Sơn

Đi Thị xã Thái Hòa

733

5

Nhà hoạt động cách mạng

14

15

Nguyễn Trường Tộ

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Giao nhau Đ. Lê Hồng Sơn + Đ. Trương Vân Lĩnh

Xô Viết Nghệ Tĩnh

1092

5

Nhà canh tân đất nước

15

16

Nguyễn Sỹ Sách

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. 1/5

Đ. Nguyễn Phong Sắc

300

5

Liệt sĩ cách mạng

16

17

Nguyễn Phong Sắc

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông ( sắp hoàn thành)

Đ. Mai Hắc Đế

Quy hoạch

530

18

Lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu

17

18

Hồ Xuân Hương

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Nguyễn Sĩ Sách

Đ 1/5

1193

13

Nữ sĩ thời Lê- Bà chúa thơ Nôm

18

21

Lý Nhật Quang

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Ba Tơ

Đi xã Nghĩa Hội

1238

5

Danh tướng, danh thần thời Lý

19

22

Ngô Trí Hòa

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. 1/5

Đi xã Nghĩa Hội

814

5,5

Danh tướng thời hậu Lê

20

23

Mai Hắc Đế

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Giao nhau Đ. Quang Trung và Đ. Lê Lợi

Đi xã Nghĩa Hội

1620

27

Anh hùng dân tộc

21

24

Cù Chính Lan

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Ba Tơ

Đ. 1/5

370

5

Anh hùng quân đội

22

25

Hoàng Nguyên Cát

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Ba Tơ

Mai Hắc Đế

484

5

Danh y thời Lê

23

26

Bạch Liêu

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Quang Trung

Đ. Ba Tơ

728

5

Danh sĩ thời Trần

24

27

Nguyễn Cảnh Hoan

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ. Bạch Liêu

Đ. Ba Tơ

425

13

Danh tướng thời Lê

25

28

Đinh Bạt Tụy

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Hoàng Tá Thốn

Đ. Quang Trung

372

7

Danh tướng thời hậu Lê

26

29

Hoàng Tá Thốn

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Bùi Thế Đạt

Giao nhau giữa Mai Hắc Đế và Đ. Quang Trung và Đ. Lê Lợi

597

5,5

Danh tướng thời Trần

27

30

Bùi Thế Đạt

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Hoàng Tá Thốn

Đ. Quang Trung

447

7

Danh tướng nhà Lê

28

31

Lê Lợi

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đ.Mai Hắc Đế, Đ. Quang Trung

Đi Nông trường 19/5 (hướng đi Thanh Hóa

3333

9

Vua nhà Lê

29

33

Quang Trung

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Giao nhau giữa Đ. Lê Lợi và Đ. Mai Hắc Đế

Đi xã Nghĩa Phú (QL 48 E)

2153

9

Vua nhà Tây Sơn

30

34

Nguyễn Xí

Thị trấn Nghĩa Đàn

Đường cấp phối

Đ. Lê Lợi

Đi xã Nghĩa Bình

945

5,5

Danh tướng thời Lê

31

35

Trần Tấn

Thị trấn Nghĩa Đàn

Bê tông

Đ. Hồ Chí Minh

Đ. Lê Lợi

586

5

Thủ lĩnh phong trào Cần Vương

32

36

Nguyễn Xuân Ôn

Thị trấn Nghĩa Đàn

Cấp phối

Đ. Hồ Chí Minh

Đ. Lê Lợi

336

5

Thủ lĩnh phong trào Cần Vương

33

37

Đốc Thiết

Thị trấn Nghĩa Đàn

Cấp phối

Đ. Hồ Chí Minh

Đ. Lê Lợi

354

5

Thủ lĩnh phong trào Cần Vương

 

DANH MỤC II:

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN ĐỊA DANH, SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

TT trên bản đồ

Tên đường

Phường, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài; m

Chiều rộng; m

Loại hình

1

1

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đường Hồ Chí Minh

Đi thị xã Hoàng Mai

2160

39

Sự kiện lịch sử

2

19

1/5

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đường Hồ Chí Minh

Đường Ba Tơ

2086

27

Sự kiện

3

20

Ba Tơ

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đường Quang Trung

Hướng đi Nghĩa Hội

1104

13

Địa danh, sự kiện

4

32

Sông Sào

Thị trấn Nghĩa Đàn

Nhựa

Đường Lê Lợi

Đi Nghĩa Lâm

1753

12

Địa danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Nghĩa Đàn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An

  • 12/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực