Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cNghị định s39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét Tờ trình s29/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính ph
;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học v
Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đo
àn đại biểu Quc hội tnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); trách nhiệm của cơ quan, tchức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Những nội dung hỗ trợ DNNVV không quy định tại Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp được thành lập tại địa bàn tỉnh Yên Bái, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

3. DNNVV được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đy đủ theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Trường hợp nhiều DNNVV cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo Quy định này thì ưu tiên lựa chọn DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sdụng nhiều lao động nữ hơn, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

5. Trường hp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

6. Việc hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV theo Quy định này được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác từ các tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Chương II

NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Mục 1. HỖ TRỢ CHUNG

Điều 5. Hỗ trợ thủ tục hành chính

DNNVV được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính tại các s, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 6. Hỗ trợ tài chính, tín dụng

1. DNNVV được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Yên Bái - Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Yên Bái hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

2. DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản có thế mạnh của tỉnh được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tnh Yên Bái; được cấp bảo lãnh thanh toán, bo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành công trình, bảo lãnh hoạt động đấu thầu tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Yên Bái theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

1. DNNVV (trừ DNNVV có vn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước) thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến khích đu tư vào khu, cụm công nghiệp theo quy định, được tỉnh hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng (bao gồm giá thuê đất và giá thuê hạ tầng) như sau:

a) Mức hỗ trợ: 50% giá thuê lại mặt bằng hàng năm nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Việc hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng cho DNNVV được thực hiện thông qua việc bù giá cho đơn vị kinh doanh hạ tng để giảm giá cho thuê lại mặt bng.

b) Thời gian hỗ trợ: 05 năm kể tngày ký hợp đồng thuê lại mặt bằng lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.

2. DNNVV (trừ DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước) thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào khu, cụm công nghiệp theo quy định, sau thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước, được tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất như sau:

a) Hỗ trợ 100% tiền thuê đất thêm 05 năm đối với địa bàn các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

b) Hỗ trợ 100% tiền thuê đất thêm 02 năm đối với các địa bàn còn lại nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

3. Các nội dung hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV không quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Hỗ trợ DNNVV.

4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Hỗ trợ đổi mới công nghệ

Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến (ISO 14000, ISO 22000, ISO 9001, ISO 27000, GMP, HACCP, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác). Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp.

Điều 9. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho DNNVV do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh tchức.

2. Các nội dung hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh không quy định tại khoản 1 Điều này và hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Điều 10. Hỗ trợ mở rộng thị trường

1. Hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước (chỉ hỗ trợ một lần cho đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 01 sản phẩm). Mức hỗ trợ ti đa không quá 20 triệu đng cho một nhãn hiệu.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/lần và không quá 02 lần/năm.

3. Các nội dung hỗ trợ mrộng thị trường không quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật Hỗ trợ DNNVV.

Mục 2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH

Điều 11. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Ngoài những hỗ trợ chung quy định tại Mục 1 Chương II Quy định này, DNNVV thành lập trên cơ schuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV còn được hưởng các hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV gồm: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đi với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quc gia; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đi với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đu; tư vn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thi hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Hỗ trợ kinh phí khi thành lập doanh nghiệp

a) Hỗ trợ kinh phí làm 01 con dấu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/01 doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ kinh phí làm biển hiệu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/01 doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện các dịch vụ kế toán, kê khai, báo cáo và quyết toán thuế trong 01 năm đầu tiên nhưng không quá 2.000.000 đồng/tháng cho mỗi doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm trước khi chuyển đổi.

đ) Hỗ trợ kinh phí mua phần mềm kế toán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/01 doanh nghiệp.

đ) Hỗ trợ kinh phí cho dịch vụ chữ ký số khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/01 doanh nghiệp.

e) Hỗ trợ cho việc mua và in hóa đơn, văn phòng phẩm phục vụ cho việc lưu giữ tài liệu tại doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/01 doanh nghiệp.

g) Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị văn phòng doanh nghiệp, mức hỗ trợ là 10.000.000 đồng/01 doanh nghiệp.

Mục 3. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Điều 12. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngoài những hỗ trợ chung quy định tại Mục 1 Chương II Quy định này, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo còn được hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tải sản trí tuệ

a) Hỗ trợ 100% giá trị hp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/hp đồng và không quá một hp đồng/năm cho mỗi doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/hp đồng và không quá một hp đồng/năm cho mỗi doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/hợp đồng và không quá một hp đồng/năm cho mỗi doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng cho các cuộc thi khởi nghip sáng tạo do tỉnh tổ chức

a) Hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi khởi nghiệp không quá 50 triệu đồng/cuộc thi.

b) Hỗ trợ kinh phí giải thưởng không quá 50 triệu đồng/cuộc thi.

3. Hỗ trợ truyền thông khởi nghiệp: Hỗ trợ quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp trên các trang tin, cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh; Trang tin thông tin điện tử của đơn vị được liên kết miễn phí trên các trang thông tin điện tử của tnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Các nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo không quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 20, tại điểm b, khoản 1 và tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Mục 4. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Điều 13. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản

Ngoài những hỗ trợ chung quy định tại Mục 1 Chương II Quy định này, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản còn được hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

2. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mrộng thị trường

a) Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh.

3. Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường.

4. Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Kinh phí hỗ trợ theo quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này không quá 30 triệu đồng/năm cho mỗi doanh nghiệp.

6. Các nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị không quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 (tại khoản 1; tại điểm c khoản 3; tại điểm a, c khoản 4; tại điểm b, c, d khoản 5) Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Mục 5. HỖ TRỢ KHÁC

Điều 14. Các nội dung hỗ trợ khác

1. Các nội dung hỗ trợ DNNVV về thuế, kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV.

2. Các nội dung hỗ trợ DNNVV về công nghệ, về cơ sở ươm tạo, về cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật Hỗ trợ DNNVV.

3. Các nội dung hỗ trợ DNNVV về thông tin, tư vấn và pháp lý thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV và Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Htrợ DNNVV./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái

            • 15/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực