Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với nhận định, đánh giá được Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh... nêu trong các báo cáo trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung chính sau:

Tổng sản phẩm GRDP tăng 4,4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng, nhất là giá trị công nghiệp ngoài dầu; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng khai thác thủy sản, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng; từng bước hình thành các khu vực chuyên canh sản phẩm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn VietGap. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu, hoạt động vận tải tăng trưởng tốt; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ; hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng ổn định; du lịch phát triển mạnh. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án thuộc các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ, sản xuất; tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm được đẩy mạnh, tạo động lực cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Huy động mạnh mẽ nguồn lực từ xã hội đầu tư hạ tầng đô thị, khu dân cư, góp phần hình thành bộ mặt đô thị và nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; công tác tạo việc làm đạt hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế không cao, thu ngân sách còn thấp, thu hút dự án FDI chưa nhiều; sản lượng cây lương thực có hạt giảm, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi còn khó khăn, không ổn định. Xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, hạn hán kéo dài, số vụ cháy rừng tăng; giá trị giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch. Tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm còn xảy ra; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, có một số vụ việc phức tạp, kéo dài với quy mô đông người. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống còn ít. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế; đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện chưa triệt để. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả, nhất là tội phạm có tính chất băng nhóm, tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp để có giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019.

2. Tập trung xây dựng hoàn thành Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tư vấn điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện các thủ tục, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thị xã Đức Phổ bảo đảm các tiêu chí theo quy định để cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ.

3. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

4. Tiếp tục theo dõi dịch tả lợn Châu Phi, khống chế không cho lan rộng; có phương án chống hạn, phòng chống cháy rừng; lập kế hoạch tiết kiệm nước, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và nước dùng cho gia súc khu vực miền núi. Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; phát triển nuôi trồng thủy sản.

5. Tập trung chỉ đạo phấn đấu đưa 25 xã và 02 huyện theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở 26 thôn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông  thôn mới.

6. Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, vật liệu xây dựng, khoáng sản; đẩy mạnh đấu giá khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát, đá xây dựng; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Có giải pháp xử lý chất thải rắn, nhất là chất thải rắn sinh hoạt. Tăng cường đôn đốc các dự án xử lý chất thải rắn hoàn thành sớm đi vào hoạt động. Tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quảng Phú.

7. Đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, lĩnh vực kinh doanh vận tải. Tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án bất động sản, làm cơ sở để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất. Chủ động điều hành thu, chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019. Chỉ đạo, kịp thời điều chuyển vốn qua dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, tránh việc chuyển nguồn.

9. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất...; Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất; Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất; bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất; các dự án đã cấp phép đầu tư trong Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP; các dự án nông nghiệp công nghệ cao; các dự án du lịch nghỉ dưỡng (như: FLC, King Bay - Sa Huỳnh, Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã...). Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh.

10. Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh như: Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh; tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất; kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1; tuyến đường trục chính Bắc và Nam đô thị Vạn Tường; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2); đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa; cầu Cửa Đại; Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; cầu sông Rin.

11. Triển khai công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2019 - 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; tiếp tục triển khai Kế hoạch chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục mầm non.

12. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế; tích cực phối hợp, thúc đẩy vay vốn ODA để đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ  sở y tế trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

13. Rà soát nhu cầu lao động, việc làm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức tốt công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm thúc đẩy giáo dục đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định pháp luật về lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

14. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

15. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, các điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.

16. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để ngư dân chấp hành pháp luật khi khai thác tài nguyên biển; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực20/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Ngãi

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực