Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN QUY HOẠCH CẦU, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2017/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hủy bỏ các nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại số thứ tự 20 Mục II Phụ lục 1 và số thứ tự 3 Mục I Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; dự án Quy hoạch cầu, Đường Vành đai 2 (bổ sung) tại Số thứ tự 16 Phụ lục 1 và số thứ tự 25 Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2020
Ngày hiệu lực20/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(14/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Văn Mẫn
        Ngày ban hành12/11/2020
        Ngày hiệu lực20/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (14/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung dự án Quy hoạch Cầu Đường Vành đai 2 tỉnh Sóc Trăng

              • 12/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực