Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2017 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-ND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V K HOCH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-HĐND, ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Pháp chế; Báo cáo số 129/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội và Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra một số nơi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định; giá cát xây dựng tăng đột biến trong những tháng đầu năm,... nhưng với sự đồng thuận, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tnh, tình hình kinh tế - xã hội của tnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá 7%, bằng kế hoạch (so với chỉ tiêu của Nghị quyết có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch và 02 chỉ tiêu không đạt).

Một số mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, đặc biệt là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; công tác quản lý và bảo vệ rừng thực hiện khá tốt; tình hình dịch bệnh được kiểm soát và xử lý hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên đáp ng theo yêu cầu đổi mới; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và có hiệu quả; hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, số lượng du khách và doanh thu từ du lịch tăng trưởng khá.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả khá tốt; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện và tăng thứ hạng; slượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư có chuyển biến.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh ổn định; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt kế hoạch; hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mặc dù có cải thiện nhưng vẫn đứng thấp nhất trong khu vực; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; nhiều lao động sau học nghề chưa tìm được việc làm phù hợp; vẫn còn xảy ra tình trạng quá tải ở một số bệnh viện; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông, tai nạn về điện còn xảy ra tương đối cao; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt.

Điều 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ tài nguyên môi trường. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh) đạt 40.480 tỷ đồng, tăng 7%. Trong đó: khu vực dịch vụ tăng 10,2%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,0%; khu vực ngư, nông, lâm nghiệp tăng 4,1%.

Thu nhập bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 42,4 triệu đồng, tương đương 1.880 USD.

* Cơ cấu kinh tế:

Dịch vụ: 40,8%.

Ngư nông lâm nghiệp: 28,7%.

Công nghiệp xây dựng: 26,6%.

Thuế sản phẩm: 3,9%.

b) Thu ngân sách 4.202 tỷ đồng.

c) Chi ngân sách 9.504,996 tỷ đồng.

d) Tổng vốn đầu tư xã hội 12.300 tỷ đồng.

đ) Kim ngạch xuất khẩu 1.200 triệu USD.

e) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể truyền nghề) 44%.

g) Giải quyết việc làm 38.000 lao động.

h) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%.

i) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11,4%.

k) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%.

l) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 25,3%.

m) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải theo quy định đạt 98%.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước;

- Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng tỷ lệ hàng tinh chế, thu hút đầu tư phát triển năng lượng điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện sinh khối theo cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng sạch;

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút khách du lịch;

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công;

- Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung các giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả;

- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng; tiếp tục phát huy vị thế, vai trò là địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bng sông Cửu Long; tham gia xây dựng và đề xuất triển khai thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau.

b) Tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đi sng; chọn và triển khai các đề tài, dự án phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh;

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, trong đó chú trọng sửa chữa cơ sở vật chất các trường học đã đạt chuẩn quốc gia;

- Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ diễn biến bệnh dịch;

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú và đa dạng; tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động trung tâm Văn hóa - Thể thao;

- Chú trọng tạo việc làm, đảo tạo nghề, đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; tập trung đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đưa lao động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản,...

- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về dân tộc và tôn giáo;

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng ti phát triển kinh tế xanh và thực hiện phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên theo đúng quy định.

c) Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả qun lý nhà nước

- Tiếp tục tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo;

- Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phòng, chng cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn về điện;

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, kiên quyết xử lý các đi tượng có hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu những kiến nghị của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo; chỉ đạo thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

2. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác thực hiện giám sát, tuyên truyền, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh y;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Viện KSND tnh;
- TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2017 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2017 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2017 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2017 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2018

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực