Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08B/2019/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 2108/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người cao tuổi là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Điều 2. Mức chi

1. Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

2. Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

5. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: 5 mét vải lụa trị giá tối thiểu 350.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

6. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hằng năm được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

7. Chi phí in ấn, mua, làm khung Giấy mừng thọ: 50.000 đồng/01 Giấy mừng thọ.

Điều 3. Thời điểm áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện

1. Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 01 năm 2019).

2. Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thực hiện; dự kiến kinh phí hằng năm khoảng 15 tỷ đồng.

3. Trường hợp các đơn vị, địa phương vận động được nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng để chi tăng thêm ngoài mức quy định nêu trên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng.
- Lưu VT, CV.

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08B/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08B/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08B/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08B/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýPhan Việt Cường
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Quảng Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực