Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008 do Hội đồng nhân dân Quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007 VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 12 tháng 12 tháng 2007 của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và dự toán ngân sách quận năm 2008. Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh bổ sung dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2008. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 số 07/BC-BKTXH của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2007:

Trong năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nổ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đạt được những kết quả khả quan. Ước thu ngân sách nhà nước đạt dự toán, riêng thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh không đạt do chỉ tiêu giao cao. Chi ngân sách vượt dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt nhiệm vụ chi thường xuyên. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận cần tiếp tục có những giải pháp tích cực để tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách; tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập cho CBCC thuộc diện khoán biên chế và chi phí hành chính.

Điều 2. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2008: (chi tiết theo biểu dự toán thu - chi ngân sách 2008 đính kèm).

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:      414.000 tỉ đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương:                     155.435 tỉ đồng.

Trong đó:

+ Số thu phân chia cho ngân sách quận:             105.393 tỉ đồng.

+ Số thu phân chia cho ngân sách phường          7.086 tỉ đồng.

+ Bổ sung từ ngân sách thành phố:                     42.956 tỉ đồng.

2. Về chi ngân sách:

a) Tổng chi ngân sách địa phương do thành phố giao: 155.435 tỉ đồng.

Trong đó: Chi thường xuyên:      153.018 tỉ đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương do Hội đồng nhân dân quận quyết nghị: 184.493 tỉ đồng.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển:                                     21.730 tỉ đồng.

+ Chi thường xuyên:                                          162.763 tỉ đồng.

3. Về phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2008:

a) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008:      184.493 tỉ đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 21.730 tỉ đồng, tăng 2% so dự toán năm 2007, chiếm tỉ trọng 12% trong tổng số chi ngân sách.

- Chi thường xuyên: 162.763 tỉ đồng, tăng 3% so dự toán năm 2007, chiếm tỉ trọng 88 % trong tổng số chi ngân sách địa phương.

- Chi dự phòng ngân sách: 6.682 tỉ đồng.

b) Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách quận cho từng cơ quan, đơn vị; mức bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho từng nguồn (đính kèm các biểu phân bổ).

c) Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp và triển khai giao dự toán thu chi ngân sách năm 2008 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách Ủy ban nhân dân quận cần chú ý:

1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và các phường theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Có giải pháp tích cực, nuôi dưỡng, phát triển, khai thác thêm nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thu nộp ngân sách.

3. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái với quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quí Ủy ban nhân dân quận báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận kết quả sử dụng khoản dự phòng ngân sách theo quy định của pháp luật.

4. Điều hành việc sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, theo chế độ chính sách quy định; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm; không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm nhằm đảm bảo quá trình điều hành ngân sách được ổn định.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007 và phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận năm 2008

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực