Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước ở các cấp trong tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm cải cách hành chính Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 09/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở CÁC CẤP TRONG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1519/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp như sau:

1. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm là 200.000 đồng/người/tháng;

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm là 180.000 đồng/người/tháng;

3. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm là 160.000 đồng/người/tháng;

Số lượng người cụ thể ở từng bộ phận được hưởng phụ cấp nêu trên do Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quy định và phân cấp quản lý, đảm bảo bố trí phù hợp, hiệu quả;

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp nếu đã hưởng phụ cấp này thì không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng qui định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hành chính Tây Ninh