Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2008; mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008:

Do diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình hình dịch bệnh và biến động giá cả, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của thành phố, cộng với sự cố gắng tập trung của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo điều hành, sự khắc phục khó khăn của nhân dân để phát triển sản xuất nên giá trị sản xuất một số ngành đạt và vượt so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu về xã hội tuy đạt so với kế hoạch nhưng chưa đảm bảo bền vững do ảnh hưởng những khó khăn về kinh tế và tình hình lạm phát.

* Tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) đạt 71% kế hoạch; trong đó:

- Thủy sản đạt 78%.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 82%.

- Nông, lâm nghiệp đạt 116%.

- Giao thông bưu điện 100%.

- Thương mại dịch vụ tăng đạt 103%.

- Đầu tư xây dựng đạt 51%.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 150% dự toán.

* Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đạt trên 90%, trong đó: bậc tiểu học đạt 99,74% (năm 2007 là 98,63%), bậc trung học cơ sở đạt 99,72% (năm 2007 là 99,79), bậc phổ thông trung học hệ chính quy đạt 95,66% (thấp hơn 2% so với năm học trước).

* Hoàn thành hồ sơ trình thành phố công nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục bậc trung học trong độ tuổi (1987 - 1990), đạt tỷ lệ 71,51%.

* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,066% (kế hoạch 1,18%).

* Giải quyết việc làm cho 4.950 lượt lao động (kế hoạch 4.700).

* Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu/người/năm dưới 5% (4,88%).

* Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 8,5% (kế hoạch dưới 7,8%).

* Tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi là 1,25%o.

* Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 20,1% (kế hoạch 19%).

* Tỷ lệ hộ dân mắc điện kế đạt 95%.

* Kiên cố hóa nhà ở 500 căn, trong đó xây mới 400 căn.

* Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 97%.

* Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 80%.

* Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách 65%.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân huyện cũng ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban nhân dân huyện trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo ở mức dưới 5% và chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học, đạt 71,51% theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ sản xuất, thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, thực hiện trợ giá, trợ cấp cho các hộ sản xuất và hộ nghèo; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và công tác phòng, chống lụt, bão.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2009:

1. Mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, phấn đấu tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm tiền đề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển dịch vụ du lịch, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; hoàn thành và công bố các quy hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu kinh tế:

* Tổng giá trị sản xuất (tính theo giá cố định năm 1994) tăng 45%; trong đó:

- Thủy sản tăng 8%.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 17%.

- Nông, lâm nghiệp tăng 15%.

- Giao thông bưu điện tăng 24%.

- Thương mại - dịch vụ tăng 28%.

- Đầu tư xây dựng tăng 97%.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 56,2 tỷ đồng.

* Tổng thu - chi ngân sách huyện: 186 tỷ 151 triệu đồng.

Chỉ tiêu xã hội:

* Nâng cao chất lượng, hiệu suất và hiệu quả giáo dục bằng hoặc cao hơn năm học trước.

* Hoàn thành hồ sơ trình thành phố công nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục bậc trung học trong độ tuổi (1987 - 1990).

* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,12%.

* Giải quyết việc làm cho 4.500 lượt lao động

* Thực hiện lộ trình nâng mức thu nhập hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm giai đoạn 2009 - 2015), trong đó:

- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu/người/năm còn dưới 1%.

- Nâng thu nhập hộ nghèo trên 8 triệu đồng/người/năm: 6,2% (1.000 hộ)

- Nâng thu nhập hộ nghèo trên 10 triệu đồng/người/năm: 3,1% (500 hộ)

* Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 7,8%.

* Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 21%.

* Tỷ lệ hộ dân mắc điện kế đạt 96%.

* Kiên cố hóa nhà ở 500 căn, trong đó xây mới 300 căn.

Chỉ tiêu môi trường - đô thị:

* Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 98%.

* Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 100%.

* Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách trên 80%.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH:

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể chỉ đạo điều hành mà Ủy ban nhân dân huyện đã đề cập trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch kinh tế xã hội năm 2009; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; tìm kiếm đề xuất thành phố về các biện pháp hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống các đối tượng thuộc diện chính sách, xã hội nghèo;

- Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư hạ tầng về giao thông, trường học, các công trình xã nghèo;

- Huy động các nguồn lực vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch sinh thái, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, tiếp tục củng cố, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị song song với vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Tổ chức sơ kết chương trình di dời 1.280 hộ dân, triển khai thực hiện đề án di dời 1.400 hộ dân sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp, trong rừng phòng hộ và đề án di dời dân xã Thạnh An, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ - gắn với hiệu quả sử dụng kinh phí của các phòng - ban sau khi tổ chức, cơ cấu lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.  

- Chỉ đạo các biện pháp giữ vững thành quả Chương trình xóa mù, phổ cập giáo dục ở các bậc học; đẩy mạnh vận động thực hiện Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và điều hành bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các thành viên giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền.

Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn huyện nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Cần Giờ

            • 23/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực