Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2008 VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Sau khi xem xét Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-KTXH của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2008

Trong năm 2008, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và đã đạt được những kết quả khả quan. Ước thu ngân sách nhà nước vượt dự toán do Ủy ban nhân dân thành phố giao. Chi ngân sách đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó chi đầu tư phát triển đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt nhiệm vụ chi thường xuyên, nhất là chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, chính sách xã hội. Ủy ban nhân dân quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 8 tháng cuối năm 2008 nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát; tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức thuộc diện khoán biên chế và chi phí hành chính đạt kết quả tốt.

Điều 2. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2009:

1. Về thu ngân sách (đính kèm biểu dự toán thu ngân sách năm 2009):

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 510,400 tỷ đồng.

b) Tổng thu ngân sách quận: 204,764 tỷ đồng.

Trong đó: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 88,539 tỷ đồng.

2. Về chi ngân sách:

a) Tổng chi ngân sách quận do thành phố giao: 204,764 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục: 85,086 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế: 14,980 tỷ đồng.

(bao gồm: Chương trình mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình 559 triệu đồng)

b) Tổng chi ngân sách quận do Hội đồng nhân dân quận phân bổ: 228,640 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 19,800 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 208,840 tỷ đồng.

3. Về phân bổ dự toán chi ngân sách quận năm 2009:

a) Tổng chi ngân sách quận năm 2009: 228,640 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 19,800 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán năm 2008, chiếm tỷ trọng 9% trong tổng số chi ngân sách. 

- Chi thường xuyên: 208,840 tỷ đồng, tăng 13% so dự toán năm 2008, chiếm tỷ trọng 91% trong tổng số chi ngân sách quận (bao gồm dự phòng ngân sách: 8,547 tỷ đồng).

b) Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách quận cho các cơ quan, đơn vị (đính kèm biểu dự toán chi ngân sách quận năm 2009):

c) Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân phường quyết định dự toán thu, chi ngân sách phường theo phân cấp và triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 đến các đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách năm 2009, Ủy ban nhân dân quận cần lưu ý:

1. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường theo đúng quy định.

2. Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo thu đạt và phấn đấu thu vượt dự toán để cân đối nhu cầu chi, nhất là chi sự nghiệp giáo dục, y tế, các chính sách xã hội và chi đầu tư phát triển. Có giải pháp tích cực để nuôi dưỡng, phát triển, khai thác tốt và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng, thu nộp kịp thời vào ngân sách.

3. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân quận báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận kết quả sử dụng khoản dự phòng ngân sách theo quy định của pháp luật.

4. Điều hành việc sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được giao và chế độ quy định; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong sử dụng ngân sách, hạn chế việc phát sinh, bổ sung dự toán trong năm.

Điều 4. Giám sát việc phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2009:

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách quận năm 2009 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp lần thứ 16 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2008
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành26/12/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2009
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009

            • 26/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực