Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG THUỘC HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 20 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc Phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BPC ngày 25/10/2010 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính:

- Điều chỉnh giảm 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu, 7 thôn của xã Tung Chung Phố (bao gồm các thôn: Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2, Na Ản, Na Đẩy, Na Bủ, Hàm Rồng và Lao Chải) để bổ sung cho xã Mường Khương;

- Điều chỉnh tăng 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu, 7 thôn từ xã Tung Chung Phố sang xã Mường Khương để thành lập thị trấn Mường Khương (bao gồm các thôn: Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2, Na Ản, Na Đẩy, Na Bủ, Hàm Rồng và Lao Chải);

2. Thành lập thị trấn Mường Khương trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Mường Khương sau khi được điều chỉnh, tăng bổ sung từ xã Tung Chung Phố.

2.1. Thị trấn Mường Khương:

a) Về diện tích tự nhiên có 3.565 ha, 8.207 nhân khẩu và 29 thôn.

b) Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

- Phía Nam giáp xã Thanh Bình, huyện Mường Khương;

- Phía Đông giáp xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương;

- Phía Tây giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương.

c) Trụ sở thị trấn Mường Khương: đặt tại thôn Na Pên.

2.2. Xã Tung Chung Phố:

a) Về diện tích tự nhiên có 2.659 ha, 2.048 nhân khẩu, 10 thôn (bao gồm các thôn): Séo Tủng, Cán Hồ A, Vả Thàng, Dì Thàng, Cán Hồ B, Tả Chu Phùng, Lũng Pâu 1, Lũng Pâu 2, Văng Leng, Páo Tủng).

b) Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Phía Nam giáp xã Nấm Lư, huyện Mường Khương.

- Phía Đông giáp xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương.

- Phía Tây giáp thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.

2.3. Sau điều chỉnh, huyện Mường Khương có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó gồm: 15 xã, 01 thị trấn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 20 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (08 bản);
- TT.HĐND T.phố, UBND các huyện, T. Phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công báo Lào Cai;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT. PCTHĐND.

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2010
Ngày hiệu lực 05/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Sùng Chúng
Ngày ban hành 26/10/2010
Ngày hiệu lực 05/11/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Lào Cai

  • 26/10/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực