Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn, thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 21 ban hành

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2014/NQ-HĐND chức danh mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2010/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 13 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CÁC CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN - KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, các chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, các chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. Số lượng, các chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, khu phố.

1. Về số lượng:

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: không quá 22 người;

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: không quá 20 người;

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: không quá 19 người;

- Thôn, khu phố không quá 3 người.

2. Về các chức danh:

a) Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 3, bố trí 19 người; cụ thể:

- Công tác Đảng xã bố trí 2 người, bao gồm tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng.

- Công tác đoàn thể xã bố trí 8 người, bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam bố trí 2 người; các chức danh Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, mỗi chức danh bố trí 1 người.

- Công tác quốc phòng, an ninh bố trí 2 người, bao gồm Phó Chỉ huy Quân sự xã, Phó Trưởng Công an (đối với nơi không có lực lượng Công an chính quy).

- Công tác nội chính, tổng hợp bố trí 2 người, bao gồm Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ, Tư pháp - Hộ tịch, Nội vụ - Tôn giáo - Thi đua - Khen thưởng - Dân tộc.

- Công tác văn hoá, xã hội bố trí 2 người, bao gồm Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân số - Gia đình và Trẻ em, Giáo dục - Văn hoá - Thể dục thể thao - Truyền thanh.

- Công tác kinh tế, kỹ thuật bố trí 3 người, bao gồm Kế hoạch - Thống kê, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;

b) Đối với các xã loại 1, loại 2 việc bố trí tăng thêm chức danh những người hoạt động không chuyên trách do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định cho phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm của mỗi địa phương cơ sở nhưng phải đảm bảo xã loại 1 không quá 22 người, xã loại 2 không quá 20 người;

c) Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố bố trí 3 chức danh; cụ thể:

- Bí thư Chi bộ thôn, khu phố kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố.

- Trưởng thôn, khu phố.

- Phó thôn kiêm Công an viên, Phó khu phố.

Đối với thôn, khu phố không có Chi bộ thì Phó thôn, khu phố kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận.

II. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, khu phố

1. Những người hoạt không chuyên trách ở cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng với hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung; không áp dụng truy thu các khoản phụ cấp đã chi vượt do điều chỉnh mức phụ cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến khi Nghị quyết này có hiệu lực đối với các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an xã và Phó thôn dôi dư do sắp xếp lại.

2. Phó thôn, Phó khu phố được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng với hệ số 0,9 mức lương tối thiểu chung.

Thời gian áp dụng (tại khoản 1, khoản 2, mục II, Điều 1) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

3. Phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại khoản 2, mục I của Điều 1 (trừ những người hoạt động không chuyên trách đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo đúng quy định); nếu có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công tác thì ngoài khoản phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung/1 tháng được hưởng thêm phần chênh lệch sau:

- Trung cấp với hệ số 0,86 mức lương tối thiểu chung;

- Cao đẳng với hệ số 1,1 mức lương tối thiểu chung;

- Đại học với hệ số 1,34 mức lương tối thiểu chung;

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

III. Chế độ kiêm nhiệm

1. Ngoài các khoản phụ cấp được quy định tại mục II của Điều này. Người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác được hưởng thêm mức phụ cấp 20% mức lương tối thiểu chung/1 tháng (nếu việc kiêm nhiệm giảm được 1 định xuất trong số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã được giao). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

2. Thời gian hưởng phụ cấp kiêm nhiệm được tính từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm. Khi thôi kiêm nhiệm chức danh đó thì thôi hưởng trợ cấp kiêm nhiệm kể từ tháng sau liền kề.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrương Xuân Thìn
        Ngày ban hành13/07/2010
        Ngày hiệu lực23/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐNDsố lượng chức danh mức phụ cấp