Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân b ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2013 và Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 ca Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tnh Cà Mau;

Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013, gồm:

1. Tng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.000.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 4.326.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 569.000 triệu đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 6.644.125 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo phân cấp: 4.325.940 triệu đồng.

+ Các khoản thu hưởng 100%: 593.590 triệu đồng.

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phn trăm:  3.732.350 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.119.257 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vốn huy động đu tư: 300.000 triệu đồng.

- Nguồn làm lương năm trước chuyển sang 329.928 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 569.000 triệu đồng.

+ Thu từ xsố kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

+ Học phí - viện phí: 169.000 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 6.644.125 triệu đồng.

- Chi đu tư phát triển: 755.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 3.871.102 triệu đồng.

- Chi trả nợ vay đầu tư theo K3-Đ8 Luật NSNN: 46.217 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 160.151 triệu đồng.

- Nguồn làm lương: 650.065 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMT quốc gia: 591.590 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 569.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

+ Học phí - viện phí: 169.000 triệu đồng.

(Kèm theo phụ lục s 6, biểu số: 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 31)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2013

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thi theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đi đôi với việc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu công nhằm kềm chế lạm phát theo chủ trương của Chính phủ. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và một số lĩnh vực khác. Trong đầu tư XDCB phải tuân thđúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vn theo quy định; ưu tiên b trí vn cho các dự án công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng.

3. Đchủ động trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư theo hướng trung dài hạn, chấp thuận theo đề nghị của UBND tỉnh: huy động thêm 300.000 triệu đồng đbố trí cho các dự án, công trình đã có chủ trương và chỉ thực hiện khi huy động được vốn; thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với 03 dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng (cơ sở 2), dự án xây dựng Nhà Thi đấu đa năng tỉnh và dự án xây dựng Trụ sở các cơ quan nhà nước trong Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

4. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2013, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời trước khi sử dụng nguồn tăng thu ngân sách, UBND các cấp phải xây dựng phương án sử dụng và thống nhất với Thường trực HĐND cùng cấp trước khi thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳ họp gần nht.

Điều 3. y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện thng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2013. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, UBND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết theo luật định.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VB (BTP);
- TT. Tnh ủy;
- UBND tnh;
- BTT. UBMTTQ tnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT. HĐND, UBND huyện - TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực16/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh 2013 Cà Mau