Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5336/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017; Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017; Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Kết hợp giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu, chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu. Lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy yếu tố con người, thành tựu khoa học - công nghệ. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện và gắn kết giữa bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá 2010) tăng 7,5% trở lên. Trong đó: Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%; dịch vụ tăng 7,0%; nông nghiệp tăng 3,0% trở lên;

1.2. GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng trở lên;

1.3. Giá trị xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD;

1.4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 26,2 nghìn tỷ đồng;

1.5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10,6% so với ước thực hiện năm 2017;

1.6. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 62,8%;

1.7. Toàn tỉnh có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội

2.1. Tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 73,6%;

2.2. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,65%;

2.3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 1,5%;

2.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 63,5% trở lên;

2.5. Số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt từ 681 trường trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các thành phần kinh tế: Rà soát, đổi mới quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Quyết liệt triển khai tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Khuyến khích hoạt động khởi nghiệp kinh doanh. Nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ nút thắt về tiếp cận đất đai trong thu hút đầu tư. Rà soát, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai chậm, không hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng: Chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Phát triển các sản phẩm có thương hiệu và thị phần chiếm lĩnh trên thị trường. Từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp Cẩm Khê, Trung Hà ngay trong những tháng đầu năm 2018.

- Phát triển các lĩnh vực dịch vụ: Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và các đơn vị phân phối. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao, quan tâm phát triển thương mại khu vực nông thôn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo vệ các doanh nghiệp, thương hiệu chính thống và người tiêu dùng trong tỉnh.

- Về khâu đột phá phát triển du lịch: Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại các trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng, phát triển các tour, tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai tích cực các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư và du khách.

- Phát triển khu vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ đất đai, tạo quỹ đất thu hút đầu tư tập trung để phát triển, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, sản xuất công nghệ cao và đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển các thương hiệu nông sản đặc sản của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo để năm 2018 có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; làm chuyển biến rõ nét môi trường nông thôn. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%. Thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% các xã thuộc huyện Thanh Thủy đều đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới công nhận huyện Thanh Thủy đạt nông thôn mới.

- Về đầu tư phát triển: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt giai đoạn đến năm 2020. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục rà soát, giãn hoãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách, không có điều kiện huy động, cân đối nguồn lực đầu tư.

- Về quản lý ngân sách nhà nước: Tăng cường quản lý thu, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với kinh tế ngoài quốc doanh. Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính, kho bạc.

- Phát triển khoa học và công nghệ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Thực hiện cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới chất lượng. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh và cơ sở trên địa bàn.

2. Quản lý chặt chẽ công tác lập, quản lý quy hoạch và đô thị

Chỉ đạo nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng. Tổ chức lập và nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu đô thị. Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng chồng lấn, phá vỡ quy hoạch, đặc biệt ở các khu đô thị mới, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại. Nghiên cứu giải pháp lâu dài và đồng bộ để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn trên địa bàn thành phố Việt Trì.

3. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường, thẩm định đề án bảo vệ môi trường, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, kiểm tra, quyết liệt xử lý các vi phạm về lĩnh vực môi trường. Phát huy hiệu quả dự án xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh; đầu tư nguồn lực để hoàn thành tỷ lệ khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý rác thải đạt 55%.

4. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân

- Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn đến năm 2020. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Tuyển mới giáo dục nghề nghiệp trên 25 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 63,5%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%. Đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Hình thành hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo các cấp đồng bộ, kết nối liên thông để phát triển toàn diện học sinh, sinh viên về cả năng lực, phẩm chất.

- Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thiết lập hệ thống sổ theo dõi sức khỏe điện tử cho Nhân dân trong tỉnh. Tăng cường đấu thầu tập trung, quản lý chặt chẽ giá, chất lượng thuốc chữa bệnh. Chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không kê đơn. Phát triển các loại dược liệu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đạt tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 88,65%. Đẩy mạnh triển khai chính sách dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không vượt quá 1,16%. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Trung tâm Sản nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phấn đấu số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 73,6%.

- Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội: Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động; phấn đấu lao động có việc làm tăng thêm đạt 16 nghìn người, xuất khẩu 2,5 nghìn lao động trở lên. Huy động, lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo. Triển khai chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng đạt hiệu quả thiết thực.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao: Xây dựng nền văn hóa và con người Đất Tổ phát triển toàn diện, nhân văn. Bảo tồn và phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển du lịch. Tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng các sản phẩm văn hóa đa dạng để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tập trung đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân cả nước hướng về vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng để thu hút khách du lịch. Tăng cường các biện pháp quản lý lễ hội, tổ chức tốt giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018.

- Hoạt động thông tin truyền thông, văn học, nghệ thuật: Tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất trong vận hành trung tâm hành chính công; cung cấp dịch vụ công và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trên hết là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, các hoạt động báo chí, xuất bản. Hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật; tôn vinh các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, khơi dậy các giá trị di sản văn hóa và nét văn hóa đặc sắc vùng Đất Tổ.

- Công tác dân tộc, tôn giáo: Nâng cao chất lượng triển khai các chương trình, dự án, chính sách, chế độ đối với khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc sinh sống. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân theo quy định của pháp luật.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; quyết liệt chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính theo tinh thần phục vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm giải trình của các sở, ngành, địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong để khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và Nhân dân.

6. Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng

Triển khai công tác thanh tra theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác phối hợp, khắc phục tình trạng thanh tra chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian tiến hành thanh tra. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

8. Phát triển mạnh mẽ và đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đã thiết lập với các đối tác đi vào chiều sâu

Kết hợp có hiệu quả ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, kết hợp các hoạt động đối ngoại với xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch. Mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ