Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU CHẬM NỘP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 7219/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cp ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra s 716/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp cho từng cấp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định được phân cấp, như sau:

1. Ngân sách cấp thành phố hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp thành phố quản lý và đơn vị thuộc trung ương quản lý (trừ những khoản chậm nộp phát sinh từ những khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp thành phố; ngân sách trung ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện quy định tại Khoản 4 Điều này).

2. Ngân sách cấp huyện hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp huyện quản lý (trừ những khoản chậm nộp phát sinh từ những khoản thu phân chia theo tỷ lệ phn trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp thành phố; ngân sách trung ương, ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện quy định tại Khoản 4 Điều này).

3. Ngân sách cấp xã hưởng 100% tiền chậm nộp phát sinh từ đối tượng thuộc cấp xã quản lý.

4. Ngân sách cấp thành phố, cấp huyện được hưởng theo tỷ lệ điều tiết tương ứng các khoản chậm nộp phát sinh từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ đã được quy định tại điểm 1.2, 1.3 phần I Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết số 118/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018 - 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND Thành phố: Chủ tịch, các phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực
UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, (P.TH-Tú)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương Hồ Chí Minh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương Hồ Chí Minh

  • 07/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực