Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 VÀ DANH MỤC DỰ ÁN BỊ HỦY BỎ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Danh mục dự án thu hi đất, chuyển mục đích sử dụng đt năm 2019 và các dự án bị hủy bỏ do quá 03 năm không thực hiện thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-KTNS ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ, bao gồm:

1. Danh mục dự án thu hồi đất năm 2019: 27 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 460,56ha (chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo).

2. Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: 03 dự án, với tổng diện tích 2,96ha (chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).

3. Danh mục dự án thu hồi đất các năm trước tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bi thường giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019, gồm 72 dự án. Trong đó: 04 dự án thực hiện một phần diện tích, 68 dự án đang triển khai thực hiện đo đạc, kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thưng giải phóng mặt bằng trình cấp thẩm quyền phê duyệt (chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo). UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cập nhật các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi có văn bản đề nghị của chủ đầu tư.

4. Hủy bdanh mục thu hồi đất 01 dự án (Dự án khu dân cư thị trấn Đầm Dơi, theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp phát sinh cần phải điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQ
PPL);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nh
ân dân tỉnh;
- B
TT. UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND
, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa đim

Diện tích đất thu hồi ha)

Diện tích đt phải chuyển mục đích sdụng đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mt bằng

Văn bn chủ trương

Ghi chú

Đt trng lúa

Đt rừng đặc dụng

Đất rừng phòng h

Tổng mức vn (đồng)

Nguồn vốn

(1)

(2)

19

(3)

(8)

(5)

(6)

(7)

18

 

20

21

I

Dự án có ngun vốn từ Ngân sách huyện cấp cho việc bồi thường, GPMB

 

6

0,920

0,000

0,000

0,060

7.497.200.000

 

 

 

1

Cửa xả số 7 thuộc Dự án khu tái định cư phường 4 (Hợp phần 3)

Ban QLDA Nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau

Phường 4, TP. Cà Mau

0,004

 

 

 

80.000.000

 

Công văn số 2494/UBND-NĐ ngày 10/11/2017 của UBND TP.CM

 

2

Đường s 7

UBND huyện Đầm Dơi

Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

0,46

 

 

 

7.000.000.000

 

QĐ s 1096/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND huyện Đầm Dơi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Đường s 7

 

3

Dự án xây dựng trụ sở hành chính xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước

UBND huyện Cái Nước

ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước

0,04

 

 

 

207.200.000

 

Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh

 

4

Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Lương Thực

Ban QLDA XD huyện

Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

0,10

 

 

 

200.000.000

 

Công văn số 2031/UBND-XD ngày 20/3/2017 của UBND tnh

 

5

Trạm Truyền thanh xã Nguyn Việt Khái (thuộc Trung tâm Văn hóa - TT xã)

BQLDA XD-CT huyện

Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân

0,06

 

 

0,06

10.000.000

 

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND huyện Phú Tân

 

6

Trường Mu giáo Bình Minh

UBND huyện Năm Căn

Xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn

0,26

 

 

 

-

 

Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND huyện Năm Căn

Thu hồi đất của Ban QL RPH Tam Giang I để giao trường

II

Dự án có nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh cp cho vic bi thường, GPMB

 

8

187,81

2,00

0,00

0,00

83.269.499.000

 

 

 

1

Dự án xây dựng Trường Cao đng Y tế Cà Mau

Ban QLDA Công trình xây dựng tỉnh

phường 8, thành phố Cà Mau

0,65

 

 

 

30.055.000.000

Vốn xkiến thiết

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 ca UBND tỉnh

 

2

Tuyến đường Bờ Tây Kênh Kiểm Lâm, thtrấn Cái Đôi Vàm

UBND huyện Phú Tân

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

1,00

 

 

 

7.070.000.000

Ngân sách tnh tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh qun lý

Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Cà Mau

 

3

Trung tâm Văn hóa - Ththao huyện Phú Tân (giai đoạn 1)

UBND huyện Phú Tân

xã Nguyn Việt Khái, huyện Phú Tân

1,60

 

 

 

4.689.000.000

Vốn xổ kiến thiết

Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

 

4

Dự án xây dựng và sửa chữa trường THCS - THPT Vàm Đình, huyện Phú Tân

BQLDA CT xây dựng tnh

Phú Thuận, huyện Phú

0,07

 

 

 

180.000.000

Vốn xổ kiến thiết

Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

 

5

Cầu qua sông Cái Đôi Vàm

Ban QLDA công trình giao thông

Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

0,99

 

 

 

7.970.499.000

Ngân sách tỉnh tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tnh quản lý

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

 

6

Xây dựng Cống Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiểu vùng III - Nam Cà Mau)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời

0,50

 

 

 

500.000.000

Ngân sách tnh tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý

Công văn số 8565/UBND-NNTN ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh

 

7

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)

Ban Quản lý DA công trình Nông nghiệp và PTNT

xã Khánh Bình Tây, huyện Trn Văn Thời

18,00

2,00

 

 

18.000.000.000

Vốn xổ skiến thiết

Công văn số 668/UBND-NĐ ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh

 

8

Đi ng Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đ phòng, chng xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bn vững ĐBSCL- ICRSL"

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

xã Khánh An, huyện U Minh; xã Tam Giang Tây, Tân Ân Tây, Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển; xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

165,00

 

 

 

14.805.000.000

Vốn xổ số kiến thiết

Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

Đã có Danh mục năm 2018, Năm nay đăng lại đđiều chỉnh tên dự án, diện tích.

III

Dự án có nguồn vn đầu tư từ Ngân sách Trung ương

 

3

42,93

0,00

0,00

0,00

11.360.000.000

 

 

 

1

Điểm dân cư vàm kênh Công Nghiệp

Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT

Huyện Phú Tân

18,00

 

 

 

5.610.000.000

 

Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh

 

2

Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối khu phi thuế quan với khu thương mại dịch vụ dân cư khu kinh tế Năm Căn, tnh Cà Mau

BQL khu kinh tế Cà Mau

Năm Căn

12,50

 

 

 

3.750.000.000

 

Công văn số 161/HĐND-TT ngày 08/8/2016

 

3

Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dán đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thtrấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

12,43

 

 

 

2.000.000.000

 

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh

 

IV

Dự án từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi phí bồi thường, GPMB

 

10

228,90

0,00

0,00

0,90

0,00

 

 

 

1

Đường Cách Mạng Tháng 8 ni dài

Kêu gọi đầu tư

Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

6,40

 

 

 

 

 

Quyết định s41/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

2

Khu dân cư chợ Rau Dừa (KDC LA 13-14)

Kêu gọi đầu tư

xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước

0,15

 

 

 

 

 

Công văn số 3209/UBND-KT ngày 03/5/2018 của UBND tnh

 

3

Khu dân cư Bến Tàu - LA37

Kêu gọi đầu tư

Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

1,50

 

 

 

 

 

Công văn số 6843/UBND-KT ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

 

4

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ngang qua chùa Vạn Phước

Chùa Vạn Phước

Ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân

0,23

 

 

 

 

 

Công văn số 1751/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/8/2018 của Sở Tài nguyên & Môi trường tnh Cà Mau

 

5

Khu nông nghiệp ng dụng cao về thủy sản tại khu kinh tế Năm Căn, tnh Cà Mau

BQL khu kinh tế Cà Mau kêu gọi đầu tư

Năm Căn

100,00

 

 

 

 

 

Thông báo số 639/TB-VP ngày 01/8/2017 về ý kiến kết luận ca PCT UBND tỉnh Lê Văn Sử

 

6

Đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Năm n

Tng Công ty Điện lc Miền Nam

xã Lâm Hải, huyện Năm n

0,90

 

 

0,90

 

 

QĐ số 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công thương

 

7

Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

thị trấn Sông Đốc, huyện Trn n Thời

100,00

 

 

 

 

 

Công văn số 511/BQL-DNTNMT ngày 31/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế tnh

Đang làm thủ tục xin chủ trương

8

Dự án khu nhà ở mt độ cao khóm 10, Thị trấn Sông Đốc

Kêu gọi đầu tư

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trn Văn Thời

8,72

 

 

 

 

 

Công văn số 2051/SXD-PTĐT&HTKT ngày 23/8/2018 của Sở y dựng tỉnh

 

9

Nghĩa trang nhân dân huyện Trần Văn Thi

Kêu gọi đầu tư

xã Phong Điền, huyện Trần n Thời

10,00

 

 

 

 

 

Công văn số 183/UBND-XD ngày 09/01/2018 của UBND tnh

 

10

Xây dựng trụ Ăng - Ten cao 125m

Viễn thông Cà Mau - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam

Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

1,00

 

 

 

 

 

Công văn số 7002/UBND-XD ngày 10/9/2018 của UBND tnh

 

 

TNG

 

27

460,56

2,00

0,00

0,96

102.126.699.000

 

 

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chđầu tư

Địa đim

Diện tích thu hồi đt đchuyển mục đích (ha)

Thu hồi từ loại đất

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Đt nông nghiệp

Đt phi nông nghiệp

Tổng số

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đt rừng đặc dụng

các loại đt còn lại

1

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (dự án Khu TĐC rừng phòng hộ biển Tây huyện Trần Văn Thời)

Sở NN&PTNT

Xã Khánh nh Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời

18,00

18,00

2,00

 

 

16,00

 

Quyết định s1340/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 UBND tỉnh và Công văn số 668/UBNDNĐ ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

 

2

Trạm truyền thanh xã Nguyễn Việt Khái (thuộc Trung tâm văn hóa - TT xã)

BQLDA XD-CT huyện

Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân

0,06

0,06

 

0,06

 

 

 

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND huyện Phú Tân

 

3

Đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Năm Căn

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

0,90

0,90

 

0,90

 

 

 

QĐ số 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công thương

 

 

TNG

18,96

18,96

2,00

0,96

0,00

16,00

0,00

 

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa đim

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích chuyn mục đích đất (ha)

Tổng mức vốn bồi thường, GPMB

Tình hình thực hiện dự án

Ghi chú

I

Nhóm dự án đã thực hiện một phần diện tích thu hồi đất

4

313,82

0,71

19.208.000.000

 

 

I.1

Dự án có trong Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND

4

313,82

0,71

19.208.000.000

 

 

I.1.1

Dự án có nguồn vn từ ngân sách tnh cp cho việc bồi thường, GPMB

3

159,58

0,71

19.208.000.000

 

 

1

Dự án xây dựng cầu qua Sông Tc Thủ

Phường 1 và phường 8, TP. Cà Mau

3,81

 

15.000.000.000

Đt thu hồi được 1,17ha đất; Còn lại 2,64ha đất đang đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

2

Dự án đầu tư XD HTTL Tiểu vùng II, III, V Cà Mau

Các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thi

15,77

0,71

4.208.000.000

Đã thu hồi được 6,30ha đất; Diện tích còn lại đang kiểm kê lập phương án bồi thường, GPMB

 

3

Khu công nghiệp Hòa Trung (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung và to quỹ đất sạch)

Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước

140,00

 

 

Đã thu hi đất và bi thường, GPMB được 31,40ha; đang tiếp tục triển khai thực hiện

 

I.1.2

Dự án từ vn doanh nghiệp ứng trước chi phí bồi thường, GPMB

1

154,24

-

-

 

 

1

Dự án khu B, C3, D thuộc khu đô thị của ngõ Đông Bắc

Phường 6 và Phường Tân Thành, TP Cà Mau

154,24

 

 

Đã triển khai thực hiện thu hi đất, bồi thường GPMB được 80,03ha; Đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu D

 

II

Nhóm dự án thực hiện chưa hoàn thành thtục thu hồi đất

68,00

1.103,69

18,64

86.714.000.000

 

 

II.1

Dự án có trong Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND

54

1.045,68

18,28

86.714.000.000

 

 

II.1.1

Dự án có nguồn vốn từ Ngân sách huyện cấp cho việc bồi thường, GPMB

5

3,24

-

16.315.000.000

 

 

1

Khu Nghĩa địa khóm 5, phường 6

Phường 6, TP. Cà Mau

0,06

 

14.000.000.000

Đã lập phương án hỗ trợ di dời, địa phương đang chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

 

2

L sau dãy tập thể ngân hàng

Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

0,26

 

1.370.000.000

Do chưa được sự đồng thuận của người dân

 

3

Đường từ cầu Năm Căn dọc theo kênh 1038 đến Nghĩa Trang Trường Đc

Xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

2,77

 

830.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; Chưa thỏa thuận được với người dân để thực hiện

Chưa hoàn thành

4

Xây dựng bãi tập kết rác và đốt rác thải sinh hoạt

Xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

0,10

 

90.000.000

Thông báo thu hồi đất; Đã đo đạc, kiểm đếm; Đang chờ điều chnh giá đất đhoàn chỉnh phương án bi thường giải phóng mặt bng

 

5

Mở rộng trụ sở hành chính UBND xã Khánh Bình Đông

Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời

0,05

 

25.000.000

Huyện chưa bố trí được vốn thực hiện

 

II.1.2

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách tnh cấp cho việc bồi thường, GPMB

16

442,07

14,85

70.399.000.000

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng kết cu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đon từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà Mau

Phường 8, TP.Cà Mau

0,06

 

2.000.000.000

Đang thực hin bồi thường cho các hộ dân bị giải ta trng; UBND phường 8 chưa vận động được các hộ dân hiến đt (các hộ dân này không bị thu hồi hết đt) theo chtrương thực hiện dự án;

 

2

Đầu tư nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa Cà Mau

Phường 6, TP. Cà Mau

4,50

 

2.500.000.000

Chưa btrí được vốn đthực hiện trong năm 2018

Ban CT Xây dựng đăng ký với diện tích 45ha, do thời điểm đăng ký đây là diện tích đất dự kiến; Nay rà soát và xác định lại diện tích là 4,5ha

3

Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (giai đon II)

xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

1,00

 

339.000.000

Chưa b trí được nguồn vốn

 

4

Dự án nâng cp, mở rộng đường Đầm Dơi - Cái Nước - Cái Đôi Vàm

Khóm 2, thtrấn Cái Nưc, huyện Cái Nưc

0,04

 

400.000.000

Vị trí khu đất còn đang tranh chấp nên chưa thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, GPMB đúng theo quy định. Dự kiến s hoàn thành trong năm 2018

 

5

Công trình nạo vét ca biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Thtrấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

3,50

 

 

Hết vốn thực hiện, do chuyển dự án qua nguồn vốn xã hội hóa

 

6

Dự án xây dựng Cầu Đường Kéo

Xã Tân Ân Tây và Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

1,52

 

9.210.000.000

Đã đo đạc, kim đếm xong đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

7

Dự án Khu tái định cư xã Khánh Hội (thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tnh Cà Mau)

Xã Khánh Hội, huyện U Minh

6,81

6,81

3.000.000.000

Đơn vị đang tiến hành đo đạc, kim đếm để lập phương án bồi thường, GPMB theo quy định

 

8

Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Khánh Lâm, huyện U Minh

158,50

 

7.000.000.000

Đơn vị đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, GPMB theo quy định

 

9

Dự án xây dựng hồ chứa nước thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ng biến đổi khí hậu vùng ven biển Mau (Dự án WB9)

Xã Khánh An, huyện U Minh

102,00

 

6.600.000.000

Đã đo đạc, kiểm đếm xong; Đang lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

10

Xây dựng Cng Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiu vùng III - Nam Cà Mau)

Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thi

0,50

 

500.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đạc, kim đếm để lập phương án bồi thường, GPMB

 

11

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)

Xã Khánh nh Tây, huyện Trần Văn Thời

18,00

 

18.000.000.000

Đã thông báo thu hi đất; đang đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bi thường, GPMB

 

12

Khu Tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc d án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)

Xã Khánh Bình Tây, huyện Trn Văn Thời

3,52

3,52

2.000.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, GPMB

 

13

Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)

Thị trn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

12,43

 

2.000.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đạc, kiểm đếm để lp phương án bồi thường, GPMB

 

14

Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dng nâng cấp đê biển Tây tnh Cà Mau)

Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần n Thi

4,94

4,52

8.000.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đạc, kiểm kê để lập phương án bồi thường, GPMB

 

15

Xây dựng Cống Kênh Hai, cống Bà Xã và cống Năm Thâu (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiu vùng III - Nam Cà Mau)

Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thi

0,75

 

750.000.000

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đạc, kiểm kê để lập phương án bồi thường, GPMB

 

16

Công trình xây dựng CS hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven tnh Cà Mau (thuộc DA chng chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vng đồng bng sông Cửu Long

Xã Tân Ân Tây và xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển; Xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

124,00

 

8.100.000.000

Chưa b trí được nguồn vốn

 

II.1.3

Dự án có vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương

7

61,13

-

-

 

 

1

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nưc và xlý nước thải thành phCà Mau

Thành phố Cà Mau

0,37

 

 

Đã triển khai thông báo thu bồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất

 

2

Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phi tnh Cà Mau

Phường 6, TP. Cà Mau

3,35

 

 

Chưa btrí được nguồn vốn thực hiện; Đã triển khai thông báo thu hồi đất, đã đo đạc kim đếm, đang lập phương án BT, GPMB

 

3

Điểm dân cư Vàm kênh Công Nghiệp (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư RPH biển Tây huyện Phú Tân)

Thị trn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

18,00

 

 

Chưa bố trí được nguồn vốn

 

4

Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chng sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

1,86

 

 

Chưa btrí được nguồn vn

 

5

Dự án đầu tư xây dng hạ tầng khu tái định cư khu kinh tế Năm Căn, tnh Cà Mau

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

25,00

 

 

Chưa btrí được nguồn vốn

 

6

Dự án Bảo tn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tịch sử các địa điểm thuộc xủy Nam Bộ - Trung ương cục miền nam (giai đoạn cuối năm 1949 đến năm 1955) tnh Cà Mau giai đoạn 1.

Ấp 9, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

9,67

 

 

Đang triển khai thực hiện, chờ UBND tnh phê duyệt giá đất cụ thể

 

7

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh Hội

Xã Khánh Hội, huyện U Minh

2,88

 

 

Đơn vị đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm đlập phương án bồi thường, GPMB theo quy định

 

II.1.4

Dự án từ vốn doanh nghiệp ng trước chi phí bi thường, GPMB

26

539,25

3,43

-

 

 

1

Dự án mở rộng Khu dân cư Đông bắc Qung trường văn hóa trung tâm - Khu C (Do Công ty Minh Thắng làm chủ đầu tư)

Phường 9, TP.Cà Mau

56,40

 

 

Đã đo đạc, kiểm đếm; đang hoàn chnh phương án bi thường, GPMB

 

2

Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân lao động Công ty Minh Phủ

Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau

15,80

0,43

 

Công ty đang lập thủ tục đất đai (đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp)

 

3

Dự án chnh trang khu dân cư đường Vành đai s02 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu).

Phường 4 và Phường 9, TP. Cà Mau

45,30

 

 

Công ty chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất

 

4

Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ quốc lộ 63 (đường Nguyễn Trãi) vào dự án khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa khu trung tâm (Khu C)

Phường 9, TP. Cà Mau

-

 

 

Đang trình ứng vốn để chi bồi thường, GPMB

Đã ban hành quyết định thu hi đất năm 2017, đưa vào Danh mục để thực hiện BT, GPMB

5

Dự án đầu tư xây dựng đường đầu nối từ Quốc lộ 1A vào dự án khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A (khu A)

Phường 8 và xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau

-

 

 

Đã triển khai bồi thường được 1.300.000.000 đồng (0,12ha); còn đang tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB

Đã ban hành quyết định thu hồi đt năm 2017, đưa vào Danh mục để thực hiện BT, GPMB

6

Dự án phát triển nhà ở Khu C1, C2, Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc

Phường 6 và Phường Tân Thành, TP Cà Mau

-

 

 

Chưa thực hiện

Đã ban hành quyết định thu hi đất năm 2017, đưa vào Danh mục để thực hiện BT, GPMB

7

Khu tái đnh cư và nhà ở xã hội phường 4, phường 9 thành phố Cà Mau

Phường 4 và Phường 9, TP. Cà Mau

-

 

 

Đã triển khai bi thường được 80.000.000.000/ 135.000.000.000 đồng; còn lại đang tiếp tục thực hiện bồi thường, GPMB

Đã ban hành quyết định thu hồi đất năm 2017,đưa vào Danh mục để thực hiện BT, GPMB

8

Dự án đu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch Đằng

Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau

0,36

 

 

Đã đo đạc, kim đếm xong; Đang hoàn chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bng đtrình phê duyệt

 

9

Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ Uyên

Khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau

26,54

 

 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

10

Dự án nhà ở công nhân phường 8

Phường 8, TP. Cà Mau

3,21

 

 

Công ty có văn bản xin tạm dừng thực hiện dự án

 

11

Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió)

Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

1,65

 

 

Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện

 

12

Nhánh rẽ đu nối trạm 110kV Tân Thuận

Xã Tân Thuận, huyện Đm Dơi

1,09

 

 

Chưa btrí được nguồn vn của Trung ương

 

13

Đường dây 220kV Cà Mau 2 - Năm Căn

Huyện Năm Căn

11,10

 

 

Chưa btrí được nguồn vn thực hiện

 

14

Dự án Trạm biến áp 110kV Rạch Gốc

p Rạch Lùm, thị trn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

0,45

 

 

Đã đo đạc, kiểm đếm xong, đang lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

15

Dự án xây dựng Cầu Ông Trang

p Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển

0,23

 

 

Đã đo đạc, kim đếm xong; đang hoàn chnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

16

Dán xây dựng chợ Rạch Gốc

Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

1,70

 

 

Đang triển khai thực hiện

 

17

Dự án xây dựng đường đu nối từ cầu bắc qua Sông Trẹm vào lộ U Minh - Thi Bình

Thị trn Thi Bình, huyện Thi Bình

0,06

 

 

Đã khảo sát và lập phương án giá đất cụ thể để lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

18

Trạm 110KV Thi Bình và đường dây đấu ni, tnh Cà Mau

Huyện Thi Bình

1,00

 

 

Chưa btrí được nguồn vốn

 

19

Dự án khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ Tây sông Cái Tàu

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

0,71

 

 

UBND huyện U Minh đang kêu gọi đầu tư

 

20

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư bờ Nam Sông Đốc

Thtrấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

287,07

 

 

Đã thông báo thu hồi đất; đang đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, GPMB

 

21

Trạm cấp nước thị trấn Trần Văn Thời

Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

0,02

 

 

Chưa có vốn thực hiện

 

22

Dự án Khu dịch vụ - dân cư Khu Công nghiệp Sông Đốc

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

76,70

 

 

Đang lập thủ tục mời gọi đầu tư

 

23

Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác ba phi)

Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời

6,80

3,00

 

Đang lập thủ tục mời gọi đầu tư (dự án thuộc dạng xã hội hóa)

Chưa hoàn thành

24

Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ Trạm 220KV Cà Mau - An Xuyên

Thành phố Cà Mau; xã HThị Kỷ, huyện Thới Bình; huyện Trn Văn Thời và huyện U Minh

0,43

 

 

Đơn vị chưa triển khai thực hiện.

 

25

Đường dây 110kV Phú Tân - Năm Căn

Huyện Năm Căn và huyện Phú Tân

0,48

 

 

Chưa btrí được vốn

 

26

Đường dây 110KV Năm Căn - Khai Long

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; Xã Tân Ân Tây, Viên An Đông, Viên An, Đất và thị trấn Rch Gốc, huyện Ngọc Hiển

2,15

 

 

Đã đo đạc, kiểm điểm; đơn vị đang lập phương án bồi thường, giải phóng mt bằng

 

II.2

Dự án phát sinh bổ sung vào Danh mục năm 2018 đã thực hiện chưa hoàn thành

14

58,01

0,36

-

 

 

1

Hệ thống giao thông Khu hành chính huyện Phú Tân

p Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân

6,93

 

 

Đang đo đạc kiểm đếm đlập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

Công văn s190/HĐND-TT ngày 08/8/2018 của HĐND tỉnh

2

Xây dựng đưng Nguyễn Việt Khái (Hạng mục: Xây dựng đường, bó vỉa, mương thoát nước và vỉa hè)

khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,01

 

 

Đã đo đạc, kim đếm xong; đang lập giá đất cụ thể để lập phương án bi thường, giải phóng mặt bằng

Công văn số 203/HĐND-TT ngày 20/8/2018

3

Dán đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại xã Hàng Vnh

ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

0,12

 

 

Đã đo đạc, kiểm đếm xong; đang lập giá đất cụ th đlập phương án bồi thường, giải phóng mt bng

Công văn số 223/HĐND-TT ngày 11/9/2018

4

Trường Trung học CS Lâm Hải

p Xẻo Sao, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

0,05

 

 

Đã đo đạc, kim đếm xong; đang lập giá đất cụ th đ lp phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

Công văn số 249/HĐND-TT ngày 02/10/2018

5

Tuyến lộ từ đường 13/12 đấu ni với đường Nguyễn Tất Thành

Khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,16

 

 

Đã đo đạc, kiểm đếm xong; đang lập giá đất cụ thể để lập phương án bi thường, giải phóng mặt bằng

Công văn số 249/HĐND-TT ngày 02/10/2018

6

Dự án mở rộng trạm biến áp 110kV An Xuyên thuộc công trình đường dây 110kV An Xuyên - nh Thuận

Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

0,09

 

 

Đang lập thủ tục đt đai

Công văn số 231/HĐND-TT ngày 17/9/2018

7

Dự án điều chỉnh Dự án khu dân cư Thạnh Phú

Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

1,88

 

 

Đang lập thủ tục giao mốc để tiến hành đo đạc

Công văn số 294/HĐND-TT ngày 31/10/2018

8

Mở rộng Nhthờ Tc Vân

Xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

0,36

0,36

 

Đang lập thủ tc thu hi đất của hộ gia đình cá nhân

Công văn số 219/HĐND-TT ngày 07/9/2018

9

Đường đấu ni từ cầu qua Sông Rạch Gốc đến cầu Nhà Diệu

Ấp Dinh Hng và ấp Xẻo Mắm, xã Tân n, huyện Ngọc Hiển

2,26

 

 

Đã đo đạc, kim đếm; đang hoàn chnh phương án BT, GPMB để trình duyệt

Công văn số 204/HĐND-TT ngày 20/8/2018

10

Đường số 07 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Dơi)

thị trn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

0,35

 

 

Đã đo đạc, kim đếm xong; Đang hoàn chnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt

Công văn số 250/HĐND-TT ngày 20/10/2018

11

Cống Ba Tô thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau

Xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước

0,03

 

 

Mới được bổ sung, đang triển khai thực hiện

Công văn số 276/HĐND-TT ngày 22/10/2018

12

Cống Nước Đục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau

Xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước

0,04

 

 

Đang lập thủ tc thu hi đất của hộ gia đình cá nhân

Công văn số 276/HĐND-TT ngày 22/10/2018

13

Chùa Phật Quang

Khóm 1, thị trn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hin

0,44

 

 

Đang lập thủ tc thu hi đất của hộ gia đình cá nhân

Công văn số 324/HĐND-TT ngày 20/11/2018

14

Khu dân cư phường Tân Xuyên - Khu D

Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

45,31

 

 

Đang đo đạc, kim đếm để lập phương án bi thưng, giải phóng mặt bằng

Công văn số 319/HĐND-TT ngày 20/11/2018

 

TNG CỘNG

72

1.417,51

19,35

105.922.000.000

 

 

 

Biểu số 04

CÁC DỰ ÁN BỊ HỦY BỎ DO QUÁ 03 NĂM KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Thi gian đăng ký Danh mục

Tình hình thực hiện

Ghi chú

1

Dự án Khu dân cư thị trấn Đầm Dơi

Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

4,30

Năm 2015, 2016, 2017, 2018

Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án

 

 

TNG CỘNG

4,30

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýTrần Văn Hiện
     Ngày ban hành07/12/2018
     Ngày hiệu lực01/01/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau