Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ VIỆC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 2. Nội dung quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ kinh phí tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Định mức kinh phí hỗ trợ

a) Tổ kế hoạch ấp: 4.500.000 đồng/Tổ kế hoạch ấp/năm, bao gồm: Khoán chi họp xác định nhu cầu, lựa chọn, lập danh mục dự án đầu tư và họp đóng góp dự thảo kế hoạch đầu tư của xã (2.000.000 đồng/lần x 02 lần/năm); khoán công tác tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân (500.000 đồng/năm).

b) Ban quản lý xã: 2.000.000 đồng/Ban quản lý xã/năm, bao gồm: Khoán chi họp thông qua kế hoạch đầu tư xã và họp thông qua kế hoạch đầu tư xã sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân (500.000 đồng/lần x 02 lần/năm); khoán công tác tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân (1.000.000 đồng/năm).

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí sự nghiệp được bố trí trong dự toán chi ngân sách xã theo phân cấp ngân sách hiện hành và kinh phí sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho xã quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Cần Thơ

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực