Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức chi Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét T trình s 133/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ngh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lk; Báo cáo thm tra số 107/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đi tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi bo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh.

b) Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh (gọi tắt là cấp huyện).

Điều 2. Nội dung chi, mức chi

1. Nội dung chi:

a) Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh; Lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Trưởng ban và Phó Trưng ban tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

b) Chi hội nghị, hội thảo.

c) Chi công tác phí.

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm.

đ) Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản.

e) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động tư vấn (nếu có).

2. Mức chi:

a) Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho đối tượng tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này như sau:

- Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

+ Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn : Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

+ Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn : Bằng 0,8 ln mức lương cơ sở.

- Ban tư vn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện:

+ Trưởng Ban tư vấn : Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở.

+ Phó Trưởng Ban tư vấn : Bằng 0,10 ln mức lương cơ sở.

b) Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

c) Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản như sau:

- Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tnh: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

- Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: 300.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

3. Các nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

4. Kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ca Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đk Lk Khóa IX, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, KBNN Đắk
Lắk;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
-
y ban MTQVN các huyện, TX, TP;
- B
áo Đắk Lắk, Đài PTTH tnh;
- Công báo tỉnh,
Cổng TTĐT tnh;
- Lưu VT, P.C HĐND
.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức chi Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức chi Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Biêr Niê
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức chi Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức chi Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đắk Lắk

            • 06/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực