Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp Công an xã Công an viên thường trực ở xã Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC Ở XÃ (NƠI CHƯA BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Pháp lệnh s 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ thông tư s 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành ph về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra s 31/BC-HĐND ngày 01/7/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành ph; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Phó Trưởng Công an xã:

Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,86 mức lương cơ sở;

2. Công an viên thường trực ở xã:

Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,2 mức lương cơ sở.

3. Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực xã (nơi chưa bố tCông an chính quy) trên địa bàn thành phố được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trn hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ Chín thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND Th
ành phố;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND TP, UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp Công an xã Công an viên thường trực ở xã Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp Công an xã Công an viên thường trực ở xã Hà Nội
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp Công an xã Công an viên thường trực ở xã Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp Công an xã Công an viên thường trực ở xã Hà Nội

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực