Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/NQ-ND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2018/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÁC HƯỞNG PHỤ CẤP CÔNG TÁC Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phưng, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định s 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số quy định về cán bộ, công chức cp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, t dân phố;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết s 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, t dân ph và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, t dân ph trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-BPC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho đến khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết s25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố tạm thời được thực hiện như trước ngày Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thư
ờng trực HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình; Báo Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực23/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2020
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực thi hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND Thái Bình

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực