Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch đổi tên Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa 2016


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA VÀ ĐỔI TÊN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA THÀNH SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1926/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 21/BC-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở tách bộ phận quản lý du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Ththao tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp tổng kết nhiệm k 2011 - 2016 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Văn hóa
, Thể thao và Du lịch;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- UBND tỉnh
;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- VP Đo
àn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- Các sở, ban, n
gành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thàn
h phố;
- Lưu: VT, VN, TN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch đổi tên Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch đổi tên Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành31/03/2016
        Ngày hiệu lực31/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch đổi tên Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch đổi tên Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa 2016

            • 31/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực