Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 do Hội đồng nhân dân Quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 Quận 11


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - SỬA CHỮA NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Báo cáo thẩm tra số 17/BC-BKTXH của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 11 về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2007 và kế hoạch năm 2008; (Theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 theo danh mục và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân quận.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát theo phạm vi trách nhiệm quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 01

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố cấp

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Ghi chú

 

Tổng cộng :

 

84.738

14.130

 

I.

CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

 

32.938

12.000

 

01

- Xây mới Trường Mầm non 8

234 Thái Phiên - P.8

2.200

1.400

 

02

- Xây mới Trường Mầm non 13

118-120 Tôn Thất Hiệp - P.13

2.806

500

 

03

- Nâng tầng Trường Hậu Giang

8 Lò Siêu - P.16

11.838

2.000

 

04

- Trạm Y tế phường 9

238/18A Đội Cung - P.9

700

400

 

05

- Xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1

36B/41-43 đường 762 Hồng Bàng - P.1

2.685

400

 

06

- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 3 và Phường đội

161B/2BCD Lạc Long Quân - P.3

4.400

3.100

 

07

- Trụ sở UBND phường 11

35-37 Bình Thới - P.11

1.729

300

 

08

- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 16

2/2D Lò Siêu - P.16

2.140

400

 

09

- Xây mới điểm sinh hoạt văn hóa phường 14

Phường 14

400

300

 

10

- Cải tạo công viên sau đồi trụ sở UBND quận 11

270 Bình Thới - P.10

1.400

1.200

 

11

- Lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010

Quận 11

2.640

2.000

 

II.

CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI

 

10.500

2.000

 

01

- Sửa chữa Trường Mầm non 6

82 Trần Quý - P.6

400

100

 

02

- Sửa chữa Trường Mầm non Bán công quận

279 Lãnh Binh Thăng - P.8

700

100

 

03

- Sửa chữa Trường Tiểu học Lạc Long Quân

225 Lò Siêu - P.8

500

100

 

04

- Sửa chữa Trường Tiểu học Trưng Trắc

160 Nguyễn Thị Nhỏ - P.15

500

100

 

05

- Sửa chữa Trường THCS Phú Thọ

1122 đường 3 tháng 2 - P.12

500

100

 

06

- Trạm Y tế phường 4

223-225 Trần Quý - P.4

1.000

200

 

07

- Cải tạo và mua sắm thiết bị phòng mổ Bệnh viện Q.11

72 Đường số 5 Cư xá Bình Thới - P.8

2.000

400

 

08

- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 2

318 B-C Minh Phụng - P.2

2.500

400

 

09

- Xây dựng mới Trụ sở Phường đội 6

59 Lê Đại Hành - P.6

1.000

200

 

10

- Thảm nhựa hẻm 329 Minh Phụng

P. 2 - Q.11

500

100

Vận động nhân dân đóng góp 20%

11

- Thảm nhựa hẻm 237 Hà Tôn Quyền

P. 6 - Q.11

500

100

Vận động nhân dân đóng góp 20%

12

- Thảm nhựa hẻm 45 Hàn Hải Nguyên

P. 16 - Q.11

400

100

Vận động nhân dân đóng góp 20%

III.

CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

41.300

130

 

01

- Xây dựng mới Trường Mầm non 1 (mặt bằng Trường Hưng Việt)

8/79 Tân Hóa - P.1

4.000

10

 

02

- Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3

247/36 Lạc Long Quân - P.3

6.000

10

 

03

- Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Sơn Ca 11

50 Lê Thị Bạch Cát - P.11

5.000

10

 

04

- Xây dựng mới Trường Mầm non 15

2/24 và 2/33 Cư xá Lữ Gia - P.15

5.000

10

 

05

- Xây dựng mới Trường Tiểu học Thái Phiên

393 BC Minh Phụng - P.10

3.000

10

 

06

- Cải tạo mở rộng Trung tâm Dạy nghề Q. 11

33 đường 52 Cư xá Lữ Gia - P.15

2.000

10

 

07

- Xây dựng trụ sở UBND P.7 + Phường đội

209 ABC Lý Nam Đế - P.7

4.500

10

 

08

- Xây dựng trụ sở UBND P.9 + Phường đội

181/31/17B Bình Thới - P.9

4.500

10

 

09

- Cải tạo mở rộng trụ sở UBND phường 13

223 - 235 Lê Đại Hành - P.13

2.300

10

 

10

- Đường Tân Phước

P. 6 - Q.11

2.000

10

 

11

- Nhà VH liên phường 4 - 16

269/29 Nguyễn Thị Nhỏ - P.16

1.000

10

 

12

- Nhà VH liên phường 8 - 9

96 Dương Đình Nghệ - P.8

1.000

10

 

13

- Nhà VH liên phường 5 - 14

146 Ông Ích Khiêm - P.14

1.000

10

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 02

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH

Nguồn vốn: Ngân sách quận

(Nguồn tiền chênh lệch giá trị hoán đổi giữa nhà số 310A và nhà số 286/3 Minh Phụng phường 2 quận 11)

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Ghi chú

 

 

 

Công trình chuyển tiếp

 

3.100

3.100

 

 

01

Cải tạo mở rộng Trường Mầm non 2

286/1-3-5-7 Minh Phụng - P.2 - Q.11

3.100

3.100

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 03

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách quận

(Vốn bán nhà theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Ghi chú

 

 

 

Tổng cộng

 

9.275

4.500

 

 

I.

CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

 

1.375

500

 

 

01

- Sửa chữa trụ sở Mặt trận Tổ Quốc quận 11

181 GHI Bình Thới P.10

1.375

500

 

 

II.

CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI

 

7.900

4.000

 

 

01

- Sửa chữa khối trụ sở UBND quận hiện hữu

270 Bình Thới - P.10

1.000

500

 

 

02

- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 1

36B/36 đường 762 Hồng Bàng - P.1

1.200

600

 

 

03

- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 2

241 Hàn Hải Nguyên - P.2

1.000

500

 

 

04

- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 4

155 Tạ Uyên - P.4

1.300

700

 

 

05

- Sửa chữa trụ sở Phường đội 8

98 Dương Đình Nghệ - P.8

400

200

 

 

06

- Sửa chữa trụ sở Phường đội 10

180/12D Lạc Long Quân - P.10

400

200

 

 

07

- Sửa chữa trụ sở Phường đội 11

351/14A Lê Đại Hành - P.11

400

200

 

 

08

- Sửa chữa trụ sở Phường đội 15

9 đường 52 Cư xá Lữ Gia - P.15

400

200

 

 

09

- Sửa chữa trụ sở Phường đội 16

44 Lò Siêu - P.16

400

200

 

 

10

- Xây dựng mới trụ sở Công An Phường 11

133A Bình Thới - P.11

1.400

700

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 04

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách quận (Vốn sự nghiệp giao thông)

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng


STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Phân theo nguồn vốn

Chủ đầu tư

NS Quận

Số tiền huy động ND

Tỉ lệ % huy động

 

Tổng cộng:

 

8.632

8.380

6.590

1.790

-

 

I.

CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

 

4.182

3.930

2.830

1.100

 

 

01

Di dời trụ điện dưới lòng đường trên địa bàn quận 11

Quận 11

826

810

810

-

-

Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

02

Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Tống Văn Trân - P.5 - Q.11

Phường 5

627

400

205

195

40%

Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

03

Sửa chữa cải tạo vỉa hè đường Xóm Đất - P. 8, 9 - Q.11

Phường 8, 9

848

845

560

285

40%

Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

04

Sửa chữa liên hẻm 152/54/26 LLQ, P.3 (đoạn từ 152/54/26 - 152/36/27)

Phường 3

393

390

270

120

30%

Cty DVCI Q.11

05

Sửa chữa liên hẻm 106 -106H LLQ, P.3 (đoạn từ 106 - 106H/32 LLQ )

Phường 3

475

475

335

140

30%

Cty DVCI Q.11

06

Láng BT nhựa nóng hẻm 113G, phường 3 (từ 113G- 113G/14/6)

Phường 3

306

305

185

120

40%

Cty DVCI Q.11

07

Sửa chữa liên hẻm 677 Vĩnh Viễn, 155- 141- 127 Lý Nam Đế - P. 7

Phường 7

497

495

295

200

40%

Cty DVCI Q.11

08

Sửa chữa hẻm 79/30 Âu Cơ

Phường 14

210

210

170

40

20%

Cty DVCI Q.11

II.

CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI:

 

4.450

4.450

3.760

690

 

 

01

Duy tu đường TP phân cấp

Quận 11

700

700

700

-

-

Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

02

Duy tu sửa chữa hẻm trên địa bàn quận

Quận 11

800

800

800

-

-

Cty DVCI Q.11

03

Hẻm 36C/30 đường 762 Hồng Bàng (nhà giếng nước)

Phường 1

100

100

100

-

-

Cty DVCI Q.11

04

Hẻm 163 Lê Thị Bạch Cát

Phường 11

150

150

150

-

-

Cty DVCI Q.11

05

Hẻm 22/19 Tân Hóa

Phường 1

150

150

120

30

20%

Cty DVCI Q.11

06

Hẻm 114 đường 702 Hồng Bàng

Phường 1

150

150

120

30

20%

Cty DVCI Q.11

07

Hẻm 247/30 Lạc Long Quân

Phường 3

300

300

240

60

20%

Cty DVCI Q.11

08

Hẻm 161D Lạc Long Quân

Phường 3

300

300

240

60

20%

Cty DVCI Q.11

09

Hẻm 161D/106 Lạc Long Quân

Phường 3

300

300

240

60

20%

Cty DVCI Q.11

10

Liên hẻm 50 - 64 Hòa Bình

Phường 5

400

400

200

200

50%

Cty DVCI Q.11

11

Hẻm 158 Tạ Uyên

Phường 6

300

300

240

60

20%

Cty DVCI Q.11

12

Hẻm 42 Lê Đại Hành

Phường 7

100

100

80

20

20%

Cty DVCI Q.11

13

Hẻm 214 Hàn Hải Nguyên

Phường 9

150

150

90

60

40%

Cty DVCI Q.11

14

Hẻm 173/11 Bình Thới

Phường 11

150

150

120

30

20%

Cty DVCI Q.11

15

Liên hẻm 288 - 310 - 320 Tôn Thất Hiệp

Phường 12

400

400

320

80

20%

Cty DVCI Q.11

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 05

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách Quận (Kinh phí ngành giáo dục)

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Chủ đầu tư

 

Tổng cộng:

 

1.000

1.000

 

 

Công trình khởi công mới

 

1.000

1.000

 

01

- Sửa chữa Trường Mầm non 1 Cơ sở 1 và 2

36A/15 đường 762 Hồng Bàng và 8/22 - 24 Tân Hóa

200

200

Trường Mầm non 1

02

- Sửa chữa Trường Mầm non 4

69 - 71 Hà Tôn Quyền

100

100

Trường Mầm non 4

03

- Sửa chữa Trường Mầm non 14

72C/30 - 32 Bình Thới

100

100

Trường Mầm non 14

04

- Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ

429/9 Lạc Long Quân - P.5

200

200

Trường THCS Nguyễn Huệ

05

- Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

385/18 Minh Phụng - P.10

200

200

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

06

- Sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên

416/1 Lạc Long Quân - P.5

200

200

Trung tâm GDTXQ11

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

Biểu số 06

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên của Công an quận 11

Chủ đầu tư: Công an quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên công trình

Địa chỉ

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2008

Ghi chú

 

 

 

 

 

400

400

 

 

 

Công trình khởi công mới

 

400

400

 

 

01

Xây dựng mới Nhà ăn trụ sở CA quận

272 Bình Thới, P.10

200

200

 

 

02

Xây dựng mới Kho vật chứng, Nhà tạm giữ - Công an quận 11

83 Tân Hóa, P.14, quận 6

200

200

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 Quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 Quận 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 Quận 11

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 Quận 11

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực