Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển đối với thi tuyển vào trung học phổ thông và bổ túc trung học; miễn thu đối với phí an ninh, trật tự; phòng chống thiên tai; địa chính và sửa đổi lệ phí hộ tịch, hộ khẩu (lệ phí đăng ký cư trú); chứng minh nhân dân tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển đã được thay thế bởi Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND thu các khoản phí lệ phí Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN ĐỐI VỚI THI TUYỂN VÀO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC; MIỄN THU ĐỐI VỚI PHÍ AN NINH, TRẬT TỰ; PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI; LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LỆ PHÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU (LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ); CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 Hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú của Bộ Tài chính;
Thực hiện Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg; Công văn số 3085/VPCP-KTTH ngày 15/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 2655/TTr-UBND ngày 25/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về đề nghị miễn thu và sửa đổi một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bãi bỏ khoản thu phí dự thi, dự tuyển đối với thi tuyển vào trung học phổ thông và bổ túc trung học; miễn thu đối với phí an ninh, trật tự; phí phòng chống thiên tai; lệ phí địa chính và sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2655/TTr-UBND ngày 25/6/2008 như sau:

1. Bãi bỏ khoản thu phí dự thi, dự tuyển đối với thi tuyển vào trung học phổ thông và bổ túc trung học quy định tại điểm a, mục 14, phần A Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức các kỳ thi được cân đối trong dự toán chi thường xuyên giao trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân quy định tại mục 9, phần A, phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Miễn phí phòng chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân quy định tại mục 24, phần A, phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Miễn thu lệ phí địa chính quy định tại tiết a điểm 3.2 mục 3 phần B Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (kể cả đất sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân:

5.1. Bãi bỏ những quy định về Lệ phí hộ khẩu quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5.2. Quy định khung mức thu, đối tượng nộp, đơn vị thu, tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị thu đối với Lệ phí đăng ký cư trú như Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết này.

5.3. Miễn thu lệ phí hộ tịch thực hiện các công việc về hộ tịch sau:

- Đăng ký khai sinh: bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

- Đăng ký kết hôn: bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn trừ trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ.

Đăng ký khai tử: bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung điều chỉnh hộ tịch;

5.4. Miễn thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi cấp mới, cấp đổi do chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng.

5.5. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị thu đối với Lệ phí hộ tịch, chứng minh nhân dân tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh như Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này để ban hành quy định mức thu cụ thể, tỷ lệ trích để lại, đối tượng nộp, đơn vị thu đối với lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân; Tổ chức thực hiện việc bãi bỏ, miễn thu các loại phí, lệ phí đã được bãi bỏ, miễn thu tại Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH VỀ KHUNG MỨC THU, ĐỐI TƯỢNG NỘP VÀ ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 15/7/2008 của HĐND tỉnh)

I. KHUNG MỨC THU

STT

Nội dung

Khung mức thu

1

Trường hợp bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp này

2

Trường hợp còn lại

 

2.1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

a

Tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

Tối đa không quá 10.000 đồng/lần đăng ký

b

Tại các xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo

Tối đa không quá 50% của mức thu cụ thể mà UBND tỉnh sẽ quy định đối với các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

c

Tại các khu vực khác

2.2

Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

a

Tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

Tối đa không quá 15.000 đồng/lần cấp

b

Tại các xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo

Tối đa không quá 50% của mức thu cụ thể mà UBND tỉnh sẽ quy định đối với các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

c

Tại các khu vực khác

2.3

Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

 

a

Tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

Tối đa không quá 8.000 đồng/lần cấp

b

Tại các xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo

Tối đa không quá 50% của mức thu cụ thể mà UBND tỉnh sẽ quy định đối với các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

c

Tại các khu vực khác

2.4

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

a

Tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

Tối đa không quá 5.000 đồng/lần đính chính

b

Tại các xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo

Tối đa không quá 50% của mức thu cụ thể mà UBND tỉnh sẽ quy định đối với các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh

c

Tại các khu vực khác

 

Trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Không thu

2.5

Cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tách sổ hộ khẩu

Miễn thu

II. ĐỐI TƯỢNG NỘP VÀ VÀ ĐƠN VỊ THU:

- Đối tượng nộp: Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Đơn vị thu: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

III. TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU: Đơn vị thu được để lại 100% trên tổng số tiền lệ phí thu được để phục vụ công tác thu lệ phí.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CÁC ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH, CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 15/7/2008 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị thu lệ phí

Tỷ lệ (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí

1

Lệ phí hộ tịch

 

 

 

 

UBND cấp xã

100%

 

 

Các đơn vị khác

30%

2

Lệ phí chứng minh nhân dân

Công an cấp huyện

 

 

 

Tại địa bàn các phường thành phố thuộc tỉnh

70%

 

 

Tại địa bàn các xã, thị trấn, miền núi, biên giới, hải đảo

100%

 

 

Tại địa bàn các xã, phường, thị trấn còn lại

90%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Duy Hưng
       Ngày ban hành15/07/2008
       Ngày hiệu lực25/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND bãi bỏ khoản thu phí dự thi, tuyển