Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các báo cáo của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo các ngành hữu quan về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn quận 10 năm 2008, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện 4 chương trình công tác trọng tâm; báo cáo kết quả thực hiện công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008; báo cáo về thực hiện kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 và phương hướng năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10.

Hội đồng nhân dân quận 10 nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2008:

1. Lĩnh vực kinh tế: tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 10,35%; tổng giá trị bán ra ước thực hiện tăng 18,78%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 0,14%, kim ngạch nhập khẩu tăng 0,01% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đạt 151,65% so với dự toán và đạt 101,29% so với năm 2007; thu ngân sách quận đạt 118,67% so với dự toán và tăng 95,72% so với năm 2007; chi ngân sách quận đạt 98,97% so với dự toán năm và bằng 225,65% so với năm 2007.

2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản: có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch; đã quan tâm, tập trung cho công tác đầu tư - sửa chữa - duy tu, tổng vốn đầu tư đã giao là 161,475 tỷ đồng với 253 công trình; kết quả ước khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện năm 2008 đạt 95,70% kế hoạch phấn đấu của quận (143,555 tỷ/150 tỷ đồng) và ước giải ngân thanh toán đạt 95,07% so kế hoạch phấn đấu (142,612 tỷ/150 tỷ đồng).

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:  đã có sự phấn đấu tích cực, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu đều đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Việc phát triển sự nghiệp giáo dục đạt chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007 - 2008; công tác phổ cập, khuyến học tiếp tục được đẩy mạnh và giữ vững, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được chú trọng đầu tư; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được quan tâm, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên và tiếp tục đẩy mạnh; công tác quản lý y tế được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công tác chăm lo diện chính sách ưu đãi, có công, hưu trí, người cao tuổi và nhân dân lao động nghèo được quan tâm đúng mức; các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, vì người nghèo đạt được kết quả khá tốt, là cơ sở để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và nâng chất hoạt động; được sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các giới.

Các phong trào văn hóa - thể dục thể thao trong năm 2008 được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh; nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân.

4. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; số vụ phạm pháp hình sự đã kéo giảm 1,09%, tỷ lệ điều tra phá án đạt 78,02%; vượt 18,02% so với chỉ tiêu đề ra; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được nâng cao và mở rộng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quân sự địa phương đạt được kết quả tích cực: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2008; công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tổ chức hội thao quân sự, diễn tập phòng thủ được thực hiện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang trên địa bàn quận.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 04 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2008:

1. Chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực như đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới các lô chung cư, đảm bảo việc tái định cư cho các hộ dân, đã hoàn thành và tổ chức tái định cư cho người dân tại cao ốc A - Ngô Gia Tự và cao ốc A - Nguyễn Kim; kết hợp với việc ngày càng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giữ gìn môi trường đô thị.

2. Chương trình cải cách hành chính, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm được tập trung đẩy mạnh theo chủ trương chung của thành phố; công tác lập lại trật tự, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện, bên cạnh việc triển khai ứng dụng ISO 9001:2000 trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công ngày càng được nâng cao. Công tác chống lãng phí, thực hành tiết kiệm đã chuyển biến tốt qua việc thực hiện giảm chi, hạn chế tình trạng lãng phí khi trang bị tài sản trong các cơ quan, đơn vị.

3. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận đạt kết quả tốt qua việc tiếp tục chuyển dịch tích cực theo đúng hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất; trong đó khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, có mức đóng góp cao cho phát triển kinh tế của quận.

4. Chương trình mục tiêu 3 giảm và thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề cho người sau cai nghiện” trên địa bàn quận được đẩy mạnh; trong đó số vụ phạm pháp hình sự có giảm, tỷ lệ phá án vượt so với chỉ tiêu đề ra; công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, đối tượng tệ nạn xã hội từng bước được nâng lên với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong quận. Việc tổ chức trợ giúp và quản lý đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, đã tạo được việc làm ổn định và hạn chế trường hợp tái nghiện; đặc biệt duy trì kết quả quận, phường cơ bản không còn ma túy.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM:

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và quần chúng được quan tâm thường xuyên. Hoạt động phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; hiệu quả việc tiết kiệm kinh phí hoạt động thông qua việc thực hiện khoán biên chế, khoán kinh phí hoạt động ngày càng được nâng cao góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng luôn được quan tâm thực hiện, giải quyết được các vấn đề bức xúc, tồn tại của địa phương; đặc biệt tăng cường được vai trò giám sát của các đoàn thể xã hội và nhân dân đối với cán bộ, công chức, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10:

Tình hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị đã đạt được kết quả bước đầu bằng nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đi đôi với kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính; được sự hưởng ứng của đông đảo các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Tình hình đô thị của quận đã có thay đổi rõ nét; trật tự lòng, lề đường đã thông thoáng, môi trường sống được cải thiện; trật tự và văn minh đường phố, nơi công cộng khá hơn; thái độ, phong cách ứng xử của cán bộ, công chức với nhân dân có nhiều tiến bộ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2008 vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

Quy trình, thủ tục hành chính mặc dù được thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh và có tiến bộ, nhưng vẫn còn phức tạp, gây phiền hà cho nhân dân.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận chưa tạo được sự đồng bộ, thống nhất cao trong giải quyết công việc, gây chậm trễ, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành như lĩnh vực nhà đất, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng… Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn chưa đảm bảo được sự nhanh chóng, tiện lợi cho người dân. 

Tình hình phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ phạm pháp hình sự vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.

Trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tuy có nhiều cố gắng, nỗ lực và bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhân dân về tình hình vệ sinh môi trường, trật tự đô thị nhưng tình trạng rác đựng trong các túi xốp chất đống tại các gốc cây, vỉa hè, miệng cống…, nhất là trên tuyến đường trọng điểm vẫn còn; tình hình trật tự đô thị tại một vài khu vực trọng điểm chưa tập trung giải quyết xử lý triệt để theo yêu cầu đề ra.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2009:

Hội đồng nhân dân quận 10 nhất trí với các nhiệm vụ chỉ tiêu giải pháp mà Ủy ban nhân dân quận, các ngành hữu quan và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận đã báo cáo đề xuất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm sau:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu:

- Giá trị sản xuất toàn ngành tăng từ 10% trở lên. Tổng giá trị bán ra tăng từ 18% trở lên.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận: 865 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách quận: 190,639 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách quận: 190,639 tỷ đồng.  

- Phấn đấu thực hiện giá trị đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 là 180 tỷ đồng.

- Phấn đấu trong năm 2009 có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 70% khu dân cư được kiểm tra công nhận đạt chuẩn nếp sống văn hóa, văn minh; 100% đơn vị đạt danh hiệu Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con bình quân còn 0,088%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 3,5%.

- Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; tập trung kéo giảm các loại án giết người, cướp, trộm cắp, cướp giật tài sản; tỷ lệ phá án đạt trên 65%, trong đó trọng án đạt 80% trở lên.

2. Nhất trí đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc xác định các chương trình công tác trọng tâm năm 2009 với một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

2.1. Đẩy mạnh phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách và tăng mức đầu tư phát triển.

Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận đến năm 2010, 2015 và định hướng đến năm 2020; khai thác mọi tiềm năng, phát huy tối đa các thế mạnh trong việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ - sản suất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc gian lận thương mại, buôn lậu, làm hàng giả, kém chất lượng.

Tăng cường quản lý thu, chi tài chánh ở tất cả các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách của Quận, kể cả nguồn thu trong dân, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên cơ sở phát huy trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng.

2.2. Tập trung ưu tiên thực hiện các dự án về nhà ở, trường học, y tế, công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa, đặc biệt là chương trình xây dựng nhà ở, các lô chung cư; hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị; tập trung giải quyết các vướng mắc trong khâu đền bù, giải tỏa, tái định cư, nâng cao năng lực của các đơn vị chủ đầu tư; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng các công trình trong quận. Kiên quyết ngăn ngừa và khắc phục tình trạng sử dụng vốn đầu tư lãng phí thất thoát, công trình không đảm bảo tiến độ và kém chất lượng, tình trạng phối hợp không đồng bộ, thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện.

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020, trên cơ sở đảm bảo khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng, tăng quỹ đất dành cho đầu tư, cơ cấu lại quỹ đất xây dựng chung cư và điều chỉnh một số quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế, không khả thi thực hiện. 

2.4. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho việc thực hiện đề án phát triển giáo dục và y tế đến năm 2010. Phấn đấu giữ vững chất lượng, hiệu suất đào tạo ở các cấp học. Hoàn thành tốt các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phát động các phong trào vệ sinh phòng bệnh và thể dục thể thao; thực thi các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh.

Tập trung giữ vững thành quả không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố; đẩy mạnh công tác chăm lo cho diện chính sách trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý dạy nghề, công tác Quỹ xóa đói giảm nghèo và Quỹ giải quyết việc làm.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch các loại hình dịch vụ văn hóa nhạy cảm. Nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa phường, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của thành phố đã phát động thực hiện trong năm 2008 và tiếp tục thực hiện trong năm 2009.

2.5. Tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phát động các phong trào quần chúng tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; quản lý và thực hiện tốt đề án quản lý người sau cai nghiện và phấn đấu đạt danh hiệu quận - phường cơ bản không còn ma túy; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2009; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức hội thao, rèn luyện đạo đức phẩm chất đối với lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và quân dự bị động viên đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Ban Chỉ huy Quân sự quận - phường phối hợp Ban Chỉ huy Công an quận - phường xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009.

2.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực về quản lý tài chính, quản lý công trình đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà nước về trật tự đô thị, đất đai.

2.7. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chủ trương chung của Thành phố; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Duy trì thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khắc phục tình trạng giải quyết chậm, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm, tiêu cực của cán bộ, công chức.

2.8. Quan tâm hơn nữa đến chất lượng các công trình, các mô hình, các phong trào; trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống lại bệnh thành tích trong tất cả các hoạt động của quận 10.

Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân quận - phường, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân để khắc phục triệt để bệnh thành tích.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 18 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng của năm 2009.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát để thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận liên hệ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến và vận động cử tri tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, lắng nghe, ghi nhận tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri để chuyển cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng xem xét giải quyết.

3. Hội đồng nhân dân quận 10 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Nghị quyết này đã được đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 quận 10

            • 19/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực