Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định s 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét Tờ trình s 123/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về Phương án phân b dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013 và Báo cáo thẩm tra s 40/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2013, gồm:

1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương là: 6.644.125 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cp tỉnh là: 5.724.655 triệu đồng.

(Bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết là 400.000 triệu đồng và thu học phí, viện phí 155.000 triệu đồng).

b) Tng thu ngân sách cấp huyện là: 2.382.360 triệu đồng.

(Bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tnh là: 1.462.890 triệu đồng và thu học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 6.644.125 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 5.724.655 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là: 4.261.765 triệu đồng.

- Chi bsung cho ngân sách cấp huyện: 1.462.890 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6 (biểu số 23, 29).

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là: 2.382.360 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6 (biểu số 25, 27, 31).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2012 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn quy hoạch, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thvà thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tnh ủy;
- UBND tnh;
- BTT. UBMTTQ VN tnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- TT. HĐND, UBND huyện - TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực16/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách 2013 Cà Mau