Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Nội dung và mức chi:

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000 đồng)

1

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

Vụ, việc/tổ hòa giải

 

a

Đối với vụ việc hòa giải thành

 

200

b

Đối với vụ việc hòa giải không thành

 

150

2

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải)

Thòa giải/tháng

100

3

Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

đồng/người/buổi

70

4

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

đồng/người/buổi

10

3. Những nội dung, mức chi liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở không nêu tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT.
Tỉnh ủy (báo cáo),
- TT. HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu (NH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Hùng
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Bạc Liêu

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực