Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

vỀ viỆc ban hành tiêu chí dỰ án trỌng điỂm nhóm C trên đỊa bàn tỈnh Thái Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C, tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-KTNS ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Nội dung cụ thể có Phụ lục quy định kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, TT.HĐND, UBND các huyện, T.phố;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV)

I. Quy định chung về dự án trọng điểm nhóm C

Dự án trọng điểm nhóm C là dự án nhóm C theo quy định Luật đầu tư công; được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn; đồng thời thuộc một trong các tiêu chí quy định tại Phần II Phụ lục này.

Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ; các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

II. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C:

1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý

1.1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Giao thông, bao gồm: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

b) Công nghiệp điện;

c) Khai thác dầu khí;

d) Hóa chất, phân bón, xi măng;

đ) Chế tạo máy, luyện kim;

e) Khai thác, chế biến khoáng sản;

g) Xây dựng khu nhà ở;

1.2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Giao thông, trừ các dự án quy định tại điểm a, khoản 1.1, mục 1 Phần này;

b) Thủy lợi;

c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;

d) Kỹ thuật điện;

đ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

e) Hóa dược;

g) Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm d, khoản 1.1, mục 1 Phần này;

h) Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm đ, khoản 1.1, mục 1 Phần này;

i) Bưu chính, viễn thông;

1.3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

d) Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1.1 và 1.2, mục 1, Phần này;

1.4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 35 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Y tế, văn hóa, giáo dục;

b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình;

c) Kho tàng;

d) Du lịch, thể dục thể thao;

đ) Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g, khoản 1.1, mục 1, Phần này;

2. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp huyện quản lý

2.1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.1, mục 1, Phần này.

2.2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.2, mục 1, Phần này.

2.3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.3, mục 1, Phần này.

2.4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.4 mục 1, Phần này.

3. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp xã quản lý

Toàn bộ các dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công do cấp xã quản lý thuộc dự án trọng điểm nhóm C.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực05/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực05/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình

            • 25/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực