Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2020.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2016/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 06/12/2017)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật phílệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 21/11/2017 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố số 344/BC-UBND ngày 01/12/2017; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bmột số quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Mục 19, Phần A Danh mục các khoản phí và lệ phí kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Khoản b mục 19:

a. Sửa đổi Điểm I, II Khoản b:

ĐVT: Đồng

Nội dung thu, địa bàn thu phí

Đơn vị tính

Mức thu phí

I. Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô

 

 

1. Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ

đ/m2/ tháng

240.000

2. Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng)

đ/m2/ tháng

150.000

3. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên đường vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm)

đ/m2/ tháng

150.000

4. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 2 và trên đường vành đai 2

đ/m2/ tháng

80.000

5. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên đường vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên

đ/m2/ tháng

60.000

6. Các tuyến đường, phố còn lại của các quận

đ/m2/ tháng

30.000

7. Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành

đ/m2/ tháng

20.000

II. Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe đạp, xe máy

 

 

- Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ

đ/m2/ tháng

135.000

2. Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng)

đ/m2/ tháng

90.000

3. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên đường vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm)

đ/m2/ tháng

90.000

4. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 2 và trên đường vành đai 2

đ/m2/ tháng

60.000

5. Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên đường vành đai 3; các tuyến đường, phố nm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên

đ/m2/ tháng

45.000

6. Các tuyến đường, phố còn lại của các quận

đ/m2/ tháng

25.000

7. Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành

đ/m2/ tháng

20.000

b. Bãi bỏ các quy định tại khoản b mục 19:

"III. Tại các quận, huyện, thị xã (trừ các tuyến ph thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm) Công ty Khai thác điểm đỗ xe được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm lòng đường hè phố đ tạm dừng, đ, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô: Nộp vào ngân sách nhà nước mức phí bng 6% trên doanh thu phục vụ tạm dừng, đ xe và trông giữ xe

* Trường hợp các địa điểm áp dụng thí điểm dừng đ xe thông minh không áp dụng mức thu phí theo quy định tại Biu trên. Giao UBND Thành phố báo cáo Thường trực HĐND Thành phố thống nhất quyết định tạm thời mức thu phí đối với các trường hợp này và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất”.

c. Bổ sung quy định tại khoản b mục 19:

"III. Trường hợp các điểm áp dụng công nghệ dừng đ xe thông minh nộp vào ngân sách nhà nước mức phí bằng 30% trên doanh thu dịch vụ trông giữ xe (doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

IV. Chỉ cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có thu tin.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản d mục 19:

"d. Quản lý sử dụng:

Tổ chức thu phí nộp 100% s phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chi phí cho việc thu phí được cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Đối với các điểm áp dụng công nghệ dừng đ xe thông minh, hệ thống thực hiện trích nộp phí trực tiếp về tài khoản tại Kho bạc nhà nước của đơn vị cấp phép.”

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Tổ chức thực hiện, quan tâm công tác tuyên truyền, kịp thời tiếp nhận và trao đổi thông tin để tạo sự đồng thuận khi triển khai áp dụng.

2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm sử dụng lòng đường, hè phố không phép, sai phép trông giữ phương tiện, làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, thu giá trông giữ xe sai quy định và kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các trường hợp tái phạm.

3. Tiếp tục xây dựng đủ các loại phí, lệ phí theo quy định. Rà soát những loại phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những loại phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

4. Tập trung quyết liệt thực hiện đầu tư hệ thống giao thông tĩnh theo quy hoạch trên địa bàn để giảm dần việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trông giữ phương tiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung khác không quy định tại nghị quyết này vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

4. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết này, nếu có khó khăn vướng mắc UBND Thành phố kịp thời báo cáo Thường trực HĐND Thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế;
- Thường tr
c Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Các Ban Đảng T
U, VP TU;
- VP Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện
tử TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
       Ngày ban hành05/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND sửa đổi 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí lệ phí Hà Nội