Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện việc sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/NQ-ND

Hà Nam, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ NGHỈ VIỆC DO THỰC HIỆN SÁP NHẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1797/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân ph nghỉ việc do thực hiện sáp nhập; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện việc sáp nhp xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện việc sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố.

2. Mức kinh phí hỗ trợ

a) Hỗ trợ 06 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc (bao gồm cả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm).

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Được hỗ trợ thêm 01 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc (bao gồm cả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm) cho mỗi một nhiệm kỳ (đủ 60 tháng đối với chức danh bầu cử theo nhiệm kỳ) hoặc đủ 60 tháng công tác (đối với chức danh còn lại). Trường hợp có số tháng lẻ được tính như sau:

- Từ 01 tháng đến dưới 30 tháng tính nửa nhiệm kỳ.

- Từ đủ 30 tháng đến dưới 60 tháng tính một nhiệm kỳ.

c) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Được hỗ trợ thêm 01 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc (bao gồm cả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm) cho mỗi một nhiệm kỳ (đủ 30 tháng đối với Bí thư chi bộ; Trưởng (phó) thôn, tổ trưởng (tổ phó) tổ dân phố) hoặc đủ 30 tháng công tác (đối với chức danh còn lại). Trường hp có số tháng lẻ được tính như sau:

- Từ 01 tháng đến dưới 15 tháng tính nửa nhiệm kỳ.

- Từ đủ 15 tháng đến dưới 30 tháng tính một nhiệm kỳ.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
-TT HĐND t
ỉnh;
- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc Hà Nam

            • 13/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực