Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Sóc Trăng


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐẾN BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP, CƠ QUAN TÀI CHÍNH CẤP TRÊN TRỰC TIẾP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm, 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn phê chun quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đng nhân dân, Thường trực Hội đng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã, các đơn vị sử dụng ngân sách và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Nội dung quy định

a) Thời hạn Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách:

- Thời hạn Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm sau.

- Thời hạn Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách chậm nhất ngày 31 tháng 7 năm sau.

b) Thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban kinh tế - xã hội hoặc Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp:

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Thời hạn Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban kinh tế - ngân sách của Hội đng nhân dân tỉnh chậm nht là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm sau của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thời hạn Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cui năm sau của Hội đng nhân dân tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tđại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. T
U, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Email: [email protected]:
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Văn Mẫn
        Ngày ban hành10/07/2018
        Ngày hiệu lực20/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Sóc Trăng

            • 10/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực