Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 254/2016/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/NQ-HĐND

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VIỆC PHÂN BỔ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT RAU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI PHỤ LỤC 2 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 254/2016/NQ-HĐND NGÀY 26/4/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Nghị quyết s08-NQ/TU ngày 04/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Xét Tờ trình s 143/TTr-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điu chỉnh Đ án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gn với Tái cơ cu ngành nông nghiệp (chuyển đổi vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của thành phTân An từ xã An Vĩnh Ngãi sang xã Hướng Thọ Phú); Báo cáo thẩm tra s668/BC-HĐND ngày 14/10/2019 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp như sau:

- Điều chỉnh vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của thành phố Tân An từ xã An Vĩnh Ngãi sang xã Hướng Thọ Phú.

- Phân bổ diện tích vùng rau an toàn của thành phố Tân An (65ha) như sau: xã Lợi Bình Nhơn là 25ha, phường Khánh Hậu là 25ha, xã Hướng Thọ Phú là 15ha.

- Đối với các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đán Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 29/10/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2019./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của
UBTVQH (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn th
tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện,thị xã, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(15/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýPhạm Văn Rạnh
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực11/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (15/11/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Long An

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực