Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2016/NQ-HĐND QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐẶC THÙ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 131/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Sửa đổi Điểm 2 mục A như sau:

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ kỳ họp là:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã: 150.000 đồng/người.

2. Sửa đổi tiết 3.5 điểm 3 khoản III mục B như sau:

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ là:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để b/c)
- Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Tài chính; (để b/c)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); (để b/c)
- Ban Công tác Đại biểu; (để b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo, Trưởng phó các phòng và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Hải Dương, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(17/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Hải Dương

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực