Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2014 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng phòng hộ Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN SINH - KINH TẾ VÀ QUỐC PHÒNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Mục b, Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

Xét Tờ trình số 2158/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang xây dựng các công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

- Đất trồng lúa:

58,77 ha;

- Đất rừng đặc dụng:

2,0 ha;

- Đất rừng phòng hộ:

26,93 ha.

(Kèm theo Phụ lục các công trình, dự án).

Điều 2. Giao UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Chủ đầu tư

Tên dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Diện tích (ha)

Trong đó

Đất lúa (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất khác (ha)

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn kè chống xói lở phòng, chống lụt, bão và phát triển kinh tế khu vực 2 bên bờ sông Thạch Hãn đoạn từ Thượng lưu cầu Thạch Hãn đến Đập Trấm

Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

26.93

2.42

 

 

24.51

2

UBND huyện Hải Lăng

Đường liên xã Hải Thành - Hải Dương, kênh tách nước

Huyện Hải Lăng

2.45

0.05

 

 

2.40

3

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị

Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, thành phố Đông Hà

10.70

0.91

 

 

9.79

4

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đập ngăn mặn sông Hiếu

Huyện Cam Lộ

32.40

1.80

 

 

30.60

5

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cấp đê tả sông Thạch Hãn đoạn từ Km0 đến Km5 + 801

Huyện Gio Linh, Thành phố Đông Hà

6.00

1.61

 

 

4.39

6

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng

Huyện Triệu Phong

4.33

1.86

 

 

2.47

7

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nâng cấp hồ chứa nước Phước Môn

Xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị

5.76

0.36

 

5.40

0

8

Ban Quản lý dự án điện miền Trung

Huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh

0.35

0.03

 

 

0.32

9

UBND huyện Gio Linh

Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn phía Tây huyện Gio Linh

Xã Trung Sơn huyện Gio Linh

9.30

0.25

 

 

9.05

10

Sở Giao thông vận tải

Đường nối cầu Đại Lộc với Quốc lộ 1A

Thành phố Đông Hà

3.00

3.00

 

 

0

11

Sở Giao thông vận tải

Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

Huyện Hải Lăng

15.20

3.00

 

9.20

3.00

12

Sở Giao thông vận tải

Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

Thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ

15.60

5.00

1.00

1.00

8.60

13

Sở Giao thông vận tải

Đường biên giới từ xã Tân Long đi A Dơi

Huyện Hướng Hóa

22.96

0.31

1.00

 

21.65

14

Bộ Giao thông vận tải

Đường Trung Sơn - Gio Bình - Gio Sơn

Huyện Gio Linh

11.20

1.00

 

5.20

5.00

15

Bộ Giao thông vận tải

Đường Quật Xá - Tân Mỹ - Tân Tường - Tân Định - An Hưng - Tây Hòa - xã Cam Thành

Huyện Cam Lộ

3.93

1.00

 

1.93

1.00

16

Bộ Giao thông vận tải

Đường Vĩnh Thạch - Vĩnh Hiền - Vĩnh Thành

Huyện Vĩnh Linh

3.20

1.00

 

1.20

1.00

17

Bộ Giao thông vận tải

Đường nối ĐT576B - thôn Cát Sơn

Huyện Gio Linh

0.48

0.10

 

0.00

0.38

18

Bộ Giao thông vận tải

Đường Khoanh - Hà Bạc

Huyện Đakrông

2.55

0.50

 

1.00

1.05

19

Bộ Giao thông vận tải

Đường Linh Yên - Thôn 6 - xã Triệu Lăng

Huyện Triệu Phong

2.99

1.00

 

0.00

1.99

20

Bộ Giao thông vận tải

Đường Cùa - Mai Lộc - Trung Chỉ - Cam Chính

Huyện Cam Lộ

3.41

1.00

 

1.00

1.41

21

Bộ Giao thông vận tải

Đường Vĩnh Thủy - Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh Linh

4.32

1.00

 

1.00

2.32

22

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

Đường giao thông khu du lịch

Huyện Gio Linh

7.00

0.50

 

 

6.50

23

UBND huyện Cam Lộ

Đường liên xã Cam Thành - thị trấn Cam Lộ

Huyện Cam Lộ

1.10

1.10

 

 

0

24

UBND huyện Cam Lộ

Đường vào xã Cam Thành

Huyện Cam Lộ

0.70

0.70

 

 

0

25

UBND huyện Cam Lộ

Đường nội thị thị trấn Cam Lộ

Huyện Cam Lộ

5.00

5.00

 

 

0

26

UBND huyện Cam Lộ

Sửa chữa nâng cấp hồ Đá Lã - Hiếu Nam

Huyện Cam Lộ

5.00

5.00

 

 

0

27

UBND huyện Gio Linh

Trường mầm non trung tâm xã Trung Hải

Huyện Gio Linh

0.36

0.36

 

 

0

28

BND huyện Gio Linh

Trường Trung học cơ sở xã Trung Hải

Huyện Gio Linh

1.00

1.00

 

 

0

29

UBND huyện Gio Linh

Chợ Kên

Huyện Gio Linh

1.05

1.05

 

 

0

30

UBND huyện Gio Linh

Hệ thống tiêu úng, thoát nước mặt thị trấn Gio Linh

Huyện Gio Linh

10.20

3.66

 

 

6.54

31

UBND thành phố Đông Hà

Đường Tuệ Tỉnh và cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên tuyến

Thành phố Đông Hà

0.50

0.50

 

 

0

32

UBND huyện Hải Lăng

Đường liên xã Hải Dương - Hải Thành

Huyện Hải Lăng

0.58

0.33

 

 

0.25

33

UBND huyện Hải Lăng

Nâng cấp đê cát xã Hải Dương

Huyện Hải Lăng

2.46

0.11

 

 

2.35

33

UBND huyện Hải Lăng

Nâng cấp đê cát xã Hải Dương

Huyện Hải Lăng

2.46

0.11

 

 

2.35

34

UBND huyện Triệu Phong

Đường liên xã Triệu Tài - Triệu Vân

Huyện Triệu Phong

5.40

0.26

 

 

5.14

35

UBND huyện Triệu Phong

Đường liên xã Triệu Tài - Triệu Trung

Huyện Triệu Phong

8.80

0.44

 

 

8.36

36

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Wb5/VN-HAZ

Huyện Triệu Phong

0.30

0.30

 

 

0

37

UBND huyện Triệu Phong

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xóa đói, giảm nghèo ứng phó biến đổi khí hậu huyện Triệu Phong

Huyện Triệu Phong

20.50

7.96

 

 

12.54

38

UBND huyện Triệu Phong

Đường vào xã Triệu Tài

Huyện Triệu Phong

4.50

0.46

 

 

4.04

39

UBND xã Triệu Phước

Chợ Chùa

Triệu Phước

0.50

0.50

 

 

0

40

UBND xã Triệu Thành

Chợ Sãi

Triệu Thành

0.10

0.10

 

 

0

41

UBND huyện Triệu Phong

Trụ sở UBND xã Triệu Thành

Triệu Thành

0.10

0.10

 

 

0

42

UBND huyện Triệu Phong

Đường từ thôn Vĩnh Lại xã Triệu Phước đi Triệu An

Triệu Phong

2.41

0.05

 

 

2.36

43

UBND thị xã Quảng Trị

Quy hoạch khu dân cư khu phố 8, phường 3

Thị xã Quảng Trị

2.67

2.09

 

 

0.58

 

Cộng

 

 

267.29

58.77

2.00

26.93

179.59

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng phòng hộ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng phòng hộ Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng phòng hộ Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng phòng hộ Quảng Trị

            • 25/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực